برنامه ریزی آموزشی :

این نرم افزارهای تحلیلگران به شیوه آموزش از راه دور طراحی شده است. لذا مطالعه آن بر اساس برنامه دقیق و منظم، یکی از رموز موفقیت در این دوره آموزشی می باشد.

جدول برنامه ریزی آموزشی :درس 1 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز American English File SE
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب American English File SE
ویژه خدمات رایگان
روز:1
روز:2
1398/1/31
1398/2/1
درس اول : قسمت 1-A
روز:3
روز:4
1398/2/2
1398/2/3
درس اول : قسمت 1 » Workbook A

-Workbook A
روز:5
روز:6
1398/2/4
1398/2/5
درس اول : قسمت 2-B
روز:7
روز:8
1398/2/6
1398/2/7
درس اول : قسمت 2 » Workbook B

-Workbook B
روز:9
روز:10
1398/2/8
1398/2/9
درس اول : قسمت 3-C
روز:11
روز:12
1398/2/10
1398/2/11
درس اول : قسمت 3 » Workbook C

-Workbook C
روز:13
روز:14
1398/2/12
1398/2/13
درس اول :‌ مرور درس » مرور درس اول در سایت تحلیلگران--

درس 2 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز American English File SE
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب American English File SE
ویژه خدمات رایگان
روز:15
روز:16
1398/2/14
1398/2/15
درس دوم : قسمت 1-A
روز:17
روز:18
1398/2/16
1398/2/17
درس دوم : قسمت 1 » Workbook A

-Workbook A
روز:19
روز:20
1398/2/18
1398/2/19
درس دوم : قسمت 2-B
روز:21
روز:22
1398/2/20
1398/2/21
درس دوم : قسمت 2 » Workbook B

-Workbook B
روز:23
روز:24
1398/2/22
1398/2/23
درس دوم : قسمت 3-C
روز:25
روز:26
1398/2/24
1398/2/25
درس دوم : قسمت 3 » Workbook C

-Workbook C
روز:27
روز:28
1398/2/26
1398/2/27
درس دوم :‌ مرور درس » مرور درس دوم در سایت تحلیلگران--

درس 3 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز American English File SE
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب American English File SE
ویژه خدمات رایگان
روز:29
روز:30
1398/2/28
1398/2/29
درس سوم : قسمت 1-A
روز:31
روز:32
1398/2/30
1398/2/31
درس سوم : قسمت 1 » Workbook A

-Workbook A
روز:33
روز:34
1398/3/1
1398/3/2
درس سوم : قسمت 2-B
روز:35
روز:36
1398/3/3
1398/3/4
درس سوم : قسمت 2 » Workbook B

-Workbook B
روز:37
روز:38
1398/3/5
1398/3/6
درس سوم : قسمت 3-C
روز:39
روز:40
1398/3/7
1398/3/8
درس سوم : قسمت 3 » Workbook C

-Workbook C
روز:41
روز:42
1398/3/9
1398/3/10
درس سوم :‌ مرور درس » مرور درس سوم در سایت تحلیلگران--

درس 4 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز American English File SE
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب American English File SE
ویژه خدمات رایگان
روز:43
روز:44
1398/3/11
1398/3/12
درس چهارم : قسمت 1-A
روز:45
روز:46
1398/3/13
1398/3/14
درس چهارم : قسمت 1 » Workbook A

-Workbook A
روز:47
روز:48
1398/3/15
1398/3/16
درس چهارم : قسمت 2-B
روز:49
روز:50
1398/3/17
1398/3/18
درس چهارم : قسمت 2 » Workbook B

-Workbook B
روز:51
روز:52
1398/3/19
1398/3/20
درس چهارم : قسمت 3-C
روز:53
روز:54
1398/3/21
1398/3/22
درس چهارم : قسمت 3 » Workbook C

-Workbook C
روز:55
روز:56
1398/3/23
1398/3/24
درس چهارم :‌ مرور درس » مرور درس چهارم در سایت تحلیلگران--

درس 5 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز American English File SE
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب American English File SE
ویژه خدمات رایگان
روز:57
روز:58
1398/3/25
1398/3/26
درس پنجم : قسمت 1-A
روز:59
روز:60
1398/3/27
1398/3/28
درس پنجم : قسمت 1 » Workbook A

-Workbook A
روز:61
روز:62
1398/3/29
1398/3/30
درس پنجم : قسمت 2-B
روز:63
روز:64
1398/3/31
1398/4/1
درس پنجم : قسمت 2 » Workbook B

-Workbook B
روز:65
روز:66
1398/4/2
1398/4/3
درس پنجم : قسمت 3-C
روز:67
روز:68
1398/4/4
1398/4/5
درس پنجم : قسمت 3 » Workbook C

-Workbook C
روز:69
روز:70
1398/4/6
1398/4/7
درس پنجم :‌ مرور درس » مرور درس پنجم در سایت تحلیلگران--

درس 6 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز American English File SE
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب American English File SE
ویژه خدمات رایگان
روز:71
روز:72
1398/4/8
1398/4/9
درس ششم : قسمت 1-A
روز:73
روز:74
1398/4/10
1398/4/11
درس ششم : قسمت 1 » Workbook A

-Workbook A
روز:75
روز:76
1398/4/12
1398/4/13
درس ششم : قسمت 2-B
روز:77
روز:78
1398/4/14
1398/4/15
درس ششم : قسمت 2 » Workbook B

-Workbook B
روز:79
روز:80
1398/4/16
1398/4/17
درس ششم : قسمت 3-C
روز:81
روز:82
1398/4/18
1398/4/19
درس ششم : قسمت 3 » Workbook C

-Workbook C
روز:83
روز:84
1398/4/20
1398/4/21
درس ششم :‌ مرور درس » مرور درس ششم در سایت تحلیلگران--

درس 7 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز American English File SE
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب American English File SE
ویژه خدمات رایگان
روز:85
روز:86
1398/4/22
1398/4/23
درس هفتم : قسمت 1-A
روز:87
روز:88
1398/4/24
1398/4/25
درس هفتم : قسمت 1 » Workbook A

-Workbook A
روز:89
روز:90
1398/4/26
1398/4/27
درس هفتم : قسمت 2-B
روز:91
روز:92
1398/4/28
1398/4/29
درس هفتم : قسمت 2 » Workbook B

-Workbook B
روز:93
روز:94
1398/4/30
1398/4/31
درس هفتم : قسمت 3-C
روز:95
روز:96
1398/5/1
1398/5/2
درس هفتم : قسمت 3 » Workbook C

-Workbook C
روز:97
روز:98
1398/5/3
1398/5/4
درس هفتم :‌ مرور درس » مرور درس هفتم در سایت تحلیلگران--

درس 8 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز American English File SE
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب American English File SE
ویژه خدمات رایگان
روز:99
روز:100
1398/5/5
1398/5/6
درس هشتم : قسمت 1-A
روز:101
روز:102
1398/5/7
1398/5/8
درس هشتم : قسمت 1 » Workbook A

-Workbook A
روز:103
روز:104
1398/5/9
1398/5/10
درس هشتم : قسمت 2-B
روز:105
روز:106
1398/5/11
1398/5/12
درس هشتم : قسمت 2 » Workbook B

-Workbook B
روز:107
روز:108
1398/5/13
1398/5/14
درس هشتم : قسمت 3-C
روز:109
روز:110
1398/5/15
1398/5/16
درس هشتم : قسمت 3 » Workbook C

-Workbook C
روز:111
روز:112
1398/5/17
1398/5/18
درس هشتم :‌ مرور درس » مرور درس هشتم در سایت تحلیلگران--

درس 9 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز American English File SE
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب American English File SE
ویژه خدمات رایگان
روز:113
روز:114
1398/5/19
1398/5/20
درس نهم : قسمت 1-A
روز:115
روز:116
1398/5/21
1398/5/22
درس نهم : قسمت 1 » Workbook A

-Workbook A
روز:117
روز:118
1398/5/23
1398/5/24
درس نهم : قسمت 2-B
روز:119
روز:120
1398/5/25
1398/5/26
درس نهم : قسمت 2 » Workbook B

-Workbook B
روز:121
روز:122
1398/5/27
1398/5/28
درس نهم : قسمت 3-C
روز:123
روز:124
1398/5/29
1398/5/30
درس نهم : قسمت 3 » Workbook C

-Workbook C
روز:125
روز:126
1398/5/31
1398/6/1
درس نهم :‌ مرور درس » مرور درس نهم در سایت تحلیلگران--

درس 10 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز American English File SE
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب American English File SE
ویژه خدمات رایگان
روز:127
روز:128
1398/6/2
1398/6/3
درس دهم : قسمت 1-A
روز:129
روز:130
1398/6/4
1398/6/5
درس دهم : قسمت 1 » Workbook A

-Workbook A
روز:131
روز:132
1398/6/6
1398/6/7
درس دهم : قسمت 2-B
روز:133
روز:134
1398/6/8
1398/6/9
درس دهم : قسمت 2 » Workbook B

-Workbook B
روز:135
روز:136
1398/6/10
1398/6/11
درس دهم : قسمت 3-C
روز:137
روز:138
1398/6/12
1398/6/13
درس دهم : قسمت 3 » Workbook C

-Workbook C
روز:139
روز:140
1398/6/14
1398/6/15
درس دهم :‌ مرور درس » مرور درس دهم در سایت تحلیلگران--

درس 11 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز American English File SE
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب American English File SE
ویژه خدمات رایگان
روز:141
روز:142
1398/6/16
1398/6/17
درس یازدهم : قسمت 1-A
روز:143
روز:144
1398/6/18
1398/6/19
درس یازدهم : قسمت 1 » Workbook A

-Workbook A
روز:145
روز:146
1398/6/20
1398/6/21
درس یازدهم : قسمت 2-B
روز:147
روز:148
1398/6/22
1398/6/23
درس یازدهم : قسمت 2 » Workbook B

-Workbook B
روز:149
روز:150
1398/6/24
1398/6/25
درس یازدهم : قسمت 3-C
روز:151
روز:152
1398/6/26
1398/6/27
درس یازدهم : قسمت 3 » Workbook C

-Workbook C
روز:153
روز:154
1398/6/28
1398/6/29
درس یازدهم :‌ مرور درس » مرور درس یازدهم در سایت تحلیلگران--

درس 12 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز American English File SE
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب American English File SE
ویژه خدمات رایگان
روز:155
روز:156
1398/6/30
1398/6/31
درس دوازدهم : قسمت 1-A
روز:157
روز:158
1398/7/1
1398/7/2
درس دوازدهم : قسمت 1 » Workbook A

-Workbook A
روز:159
روز:160
1398/7/3
1398/7/4
درس دوازدهم : قسمت 2-B
روز:161
روز:162
1398/7/5
1398/7/6
درس دوازدهم : قسمت 2 » Workbook B

-Workbook B
روز:163
روز:164
1398/7/7
1398/7/8
درس دوازدهم : قسمت 3-C
روز:165
روز:166
1398/7/9
1398/7/10
درس دوازدهم : قسمت 3 » Workbook C

-Workbook C
روز:167
روز:168
1398/7/11
1398/7/12
درس دوازدهم :‌ مرور درس » مرور درس دوازدهم در سایت تحلیلگران--
کلاس درس مجازی

جهت مشاهده جدول منابع آموزشی و برنامه پیشنهادی مطالعه درسها ، سطح مورد نظر خود را انتخاب کرده و گزینه طراحی جدول را کلیک نمایید :

انتخاب خودآموز :


انتخاب سطح مورد نظر :


انتخاب درس جهت شروع برنامه ریزی :
فاصله بین مطالعه درسها :

کلاس درس مجازی