برنامه ریزی آموزشی :

این نرم افزارهای تحلیلگران به شیوه آموزش از راه دور طراحی شده است. لذا مطالعه آن بر اساس برنامه دقیق و منظم، یکی از رموز موفقیت در این دوره آموزشی می باشد.

جدول برنامه ریزی آموزشی :درس 1 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز Touchstone
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب Touchstone
ویژه خدمات رایگان
روز:1
روز:2
1398/1/31
1398/2/1
درس اول : قسمت 1-A
روز:3
روز:4
1398/2/2
1398/2/3
درس اول : قسمت 2-B
روز:5
روز:6
1398/2/4
1398/2/5
درس اول : قسمت 3-C
روز:7
روز:8
1398/2/6
1398/2/7
درس اول : قسمت 4-D
روز:9
روز:10
1398/2/8
1398/2/9
درس اول :‌ نکات کاربردی » Grammar Review--
روز:11
روز:12
1398/2/10
1398/2/11
درس اول : تمرینات تکمیلی » مرور درس

» شبیه ساز مکالمه

» دانلود تمرینات تکمیلی
--
روز:13
روز:14
1398/2/12
1398/2/13
درس اول :‌ آزمون پایانی » آزمون پایانی درس اول در سایت تحلیلگران--

درس 2 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز Touchstone
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب Touchstone
ویژه خدمات رایگان
روز:15
روز:16
1398/2/14
1398/2/15
درس دوم : قسمت 1-A
روز:17
روز:18
1398/2/16
1398/2/17
درس دوم : قسمت 2-B
روز:19
روز:20
1398/2/18
1398/2/19
درس دوم : قسمت 3-C
روز:21
روز:22
1398/2/20
1398/2/21
درس دوم : قسمت 4-D
روز:23
روز:24
1398/2/22
1398/2/23
درس دوم :‌ نکات کاربردی » Grammar Review--
روز:25
روز:26
1398/2/24
1398/2/25
درس دوم : تمرینات تکمیلی » مرور درس

» شبیه ساز مکالمه

» دانلود تمرینات تکمیلی
--
روز:27
روز:28
1398/2/26
1398/2/27
درس دوم :‌ آزمون پایانی » آزمون پایانی درس دوم در سایت تحلیلگران--

درس 3 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز Touchstone
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب Touchstone
ویژه خدمات رایگان
روز:29
روز:30
1398/2/28
1398/2/29
درس سوم : قسمت 1-A
روز:31
روز:32
1398/2/30
1398/2/31
درس سوم : قسمت 2-B
روز:33
روز:34
1398/3/1
1398/3/2
درس سوم : قسمت 3-C
روز:35
روز:36
1398/3/3
1398/3/4
درس سوم : قسمت 4-D
روز:37
روز:38
1398/3/5
1398/3/6
درس سوم :‌ نکات کاربردی » Grammar Review--
روز:39
روز:40
1398/3/7
1398/3/8
درس سوم : تمرینات تکمیلی » مرور درس

» شبیه ساز مکالمه

» دانلود تمرینات تکمیلی
--
روز:41
روز:42
1398/3/9
1398/3/10
درس سوم :‌ آزمون پایانی » آزمون پایانی درس سوم در سایت تحلیلگران--

درس 4 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز Touchstone
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب Touchstone
ویژه خدمات رایگان
روز:43
روز:44
1398/3/11
1398/3/12
درس چهارم : قسمت 1-A
روز:45
روز:46
1398/3/13
1398/3/14
درس چهارم : قسمت 2-B
روز:47
روز:48
1398/3/15
1398/3/16
درس چهارم : قسمت 3-C
روز:49
روز:50
1398/3/17
1398/3/18
درس چهارم : قسمت 4-D
روز:51
روز:52
1398/3/19
1398/3/20
درس چهارم :‌ نکات کاربردی » Grammar Review--
روز:53
روز:54
1398/3/21
1398/3/22
درس چهارم : تمرینات تکمیلی » مرور درس

» شبیه ساز مکالمه

» دانلود تمرینات تکمیلی
--
روز:55
روز:56
1398/3/23
1398/3/24
درس چهارم :‌ آزمون پایانی » آزمون پایانی درس چهارم در سایت تحلیلگران--

درس 5 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز Touchstone
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب Touchstone
ویژه خدمات رایگان
روز:57
روز:58
1398/3/25
1398/3/26
درس پنجم : قسمت 1-A
روز:59
روز:60
1398/3/27
1398/3/28
درس پنجم : قسمت 2-B
روز:61
روز:62
1398/3/29
1398/3/30
درس پنجم : قسمت 3-C
روز:63
روز:64
1398/3/31
1398/4/1
درس پنجم : قسمت 4-D
روز:65
روز:66
1398/4/2
1398/4/3
درس پنجم :‌ نکات کاربردی » Grammar Review--
روز:67
روز:68
1398/4/4
1398/4/5
درس پنجم : تمرینات تکمیلی » مرور درس

» شبیه ساز مکالمه

» دانلود تمرینات تکمیلی
--
روز:69
روز:70
1398/4/6
1398/4/7
درس پنجم :‌ آزمون پایانی » آزمون پایانی درس پنجم در سایت تحلیلگران--

درس 6 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز Touchstone
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب Touchstone
ویژه خدمات رایگان
روز:71
روز:72
1398/4/8
1398/4/9
درس ششم : قسمت 1-A
روز:73
روز:74
1398/4/10
1398/4/11
درس ششم : قسمت 2-B
روز:75
روز:76
1398/4/12
1398/4/13
درس ششم : قسمت 3-C
روز:77
روز:78
1398/4/14
1398/4/15
درس ششم : قسمت 4-D
روز:79
روز:80
1398/4/16
1398/4/17
درس ششم :‌ نکات کاربردی » Grammar Review--
روز:81
روز:82
1398/4/18
1398/4/19
درس ششم : تمرینات تکمیلی » مرور درس

» شبیه ساز مکالمه

» دانلود تمرینات تکمیلی
--
روز:83
روز:84
1398/4/20
1398/4/21
درس ششم :‌ آزمون پایانی » آزمون پایانی درس ششم در سایت تحلیلگران--

درس 7 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز Touchstone
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب Touchstone
ویژه خدمات رایگان
روز:85
روز:86
1398/4/22
1398/4/23
درس هفتم : قسمت 1-A
روز:87
روز:88
1398/4/24
1398/4/25
درس هفتم : قسمت 2-B
روز:89
روز:90
1398/4/26
1398/4/27
درس هفتم : قسمت 3-C
روز:91
روز:92
1398/4/28
1398/4/29
درس هفتم : قسمت 4-D
روز:93
روز:94
1398/4/30
1398/4/31
درس هفتم :‌ نکات کاربردی » Grammar Review--
روز:95
روز:96
1398/5/1
1398/5/2
درس هفتم : تمرینات تکمیلی » مرور درس

» شبیه ساز مکالمه

» دانلود تمرینات تکمیلی
--
روز:97
روز:98
1398/5/3
1398/5/4
درس هفتم :‌ آزمون پایانی » آزمون پایانی درس هفتم در سایت تحلیلگران--

درس 8 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز Touchstone
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب Touchstone
ویژه خدمات رایگان
روز:99
روز:100
1398/5/5
1398/5/6
درس هشتم : قسمت 1-A
روز:101
روز:102
1398/5/7
1398/5/8
درس هشتم : قسمت 2-B
روز:103
روز:104
1398/5/9
1398/5/10
درس هشتم : قسمت 3-C
روز:105
روز:106
1398/5/11
1398/5/12
درس هشتم : قسمت 4-D
روز:107
روز:108
1398/5/13
1398/5/14
درس هشتم :‌ نکات کاربردی » Grammar Review--
روز:109
روز:110
1398/5/15
1398/5/16
درس هشتم : تمرینات تکمیلی » مرور درس

» شبیه ساز مکالمه

» دانلود تمرینات تکمیلی
--
روز:111
روز:112
1398/5/17
1398/5/18
درس هشتم :‌ آزمون پایانی » آزمون پایانی درس هشتم در سایت تحلیلگران--

درس 9 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز Touchstone
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب Touchstone
ویژه خدمات رایگان
روز:113
روز:114
1398/5/19
1398/5/20
درس نهم : قسمت 1-A
روز:115
روز:116
1398/5/21
1398/5/22
درس نهم : قسمت 2-B
روز:117
روز:118
1398/5/23
1398/5/24
درس نهم : قسمت 3-C
روز:119
روز:120
1398/5/25
1398/5/26
درس نهم : قسمت 4-D
روز:121
روز:122
1398/5/27
1398/5/28
درس نهم :‌ نکات کاربردی » Grammar Review--
روز:123
روز:124
1398/5/29
1398/5/30
درس نهم : تمرینات تکمیلی » مرور درس

» شبیه ساز مکالمه

» دانلود تمرینات تکمیلی
--
روز:125
روز:126
1398/5/31
1398/6/1
درس نهم :‌ آزمون پایانی » آزمون پایانی درس نهم در سایت تحلیلگران--

درس 10 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز Touchstone
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب Touchstone
ویژه خدمات رایگان
روز:127
روز:128
1398/6/2
1398/6/3
درس دهم : قسمت 1-A
روز:129
روز:130
1398/6/4
1398/6/5
درس دهم : قسمت 2-B
روز:131
روز:132
1398/6/6
1398/6/7
درس دهم : قسمت 3-C
روز:133
روز:134
1398/6/8
1398/6/9
درس دهم : قسمت 4-D
روز:135
روز:136
1398/6/10
1398/6/11
درس دهم :‌ نکات کاربردی » Grammar Review--
روز:137
روز:138
1398/6/12
1398/6/13
درس دهم : تمرینات تکمیلی » مرور درس

» شبیه ساز مکالمه

» دانلود تمرینات تکمیلی
--
روز:139
روز:140
1398/6/14
1398/6/15
درس دهم :‌ آزمون پایانی » آزمون پایانی درس دهم در سایت تحلیلگران--

درس 11 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز Touchstone
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب Touchstone
ویژه خدمات رایگان
روز:141
روز:142
1398/6/16
1398/6/17
درس یازدهم : قسمت 1-A
روز:143
روز:144
1398/6/18
1398/6/19
درس یازدهم : قسمت 2-B
روز:145
روز:146
1398/6/20
1398/6/21
درس یازدهم : قسمت 3-C
روز:147
روز:148
1398/6/22
1398/6/23
درس یازدهم : قسمت 4-D
روز:149
روز:150
1398/6/24
1398/6/25
درس یازدهم :‌ نکات کاربردی » Grammar Review--
روز:151
روز:152
1398/6/26
1398/6/27
درس یازدهم : تمرینات تکمیلی » مرور درس

» شبیه ساز مکالمه

» دانلود تمرینات تکمیلی
--
روز:153
روز:154
1398/6/28
1398/6/29
درس یازدهم :‌ آزمون پایانی » آزمون پایانی درس یازدهم در سایت تحلیلگران--

درس 12 :
تاریخسر فصلمطالعه براساس نرم افزار خودآموز Touchstone
روزی 45 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مرور پادکستهای آموزشی در اوقات فراغت
روزی 30 دقیقه
ویژه دارندگان نرم افزار
مطالعه شخصی کتاب Touchstone
ویژه خدمات رایگان
روز:155
روز:156
1398/6/30
1398/6/31
درس دوازدهم : قسمت 1-A
روز:157
روز:158
1398/7/1
1398/7/2
درس دوازدهم : قسمت 2-B
روز:159
روز:160
1398/7/3
1398/7/4
درس دوازدهم : قسمت 3-C
روز:161
روز:162
1398/7/5
1398/7/6
درس دوازدهم : قسمت 4-D
روز:163
روز:164
1398/7/7
1398/7/8
درس دوازدهم :‌ نکات کاربردی » Grammar Review--
روز:165
روز:166
1398/7/9
1398/7/10
درس دوازدهم : تمرینات تکمیلی » مرور درس

» شبیه ساز مکالمه

» دانلود تمرینات تکمیلی
--
روز:167
روز:168
1398/7/11
1398/7/12
درس دوازدهم :‌ آزمون پایانی » آزمون پایانی درس دوازدهم در سایت تحلیلگران--
کلاس درس مجازی

جهت مشاهده جدول منابع آموزشی و برنامه پیشنهادی مطالعه درسها ، سطح مورد نظر خود را انتخاب کرده و گزینه طراحی جدول را کلیک نمایید :

انتخاب خودآموز :


انتخاب سطح مورد نظر :


انتخاب درس جهت شروع برنامه ریزی :
فاصله بین مطالعه درسها :

کلاس درس مجازی