cause ●●●●●
تلفظ آنلاین

Oxford 3000 vocabularySPEAKING vocabularyWRITING vocabularyIELTS vocabularyCOMMON ERRORSCOLLOCATION

cause /kɔːz $ kɒːz/ noun
cause verb [transitive]


باعث ، داعی ، علت ، موجب ، انگیزه ، هدف ، (حق). مرافعه ، موضوع منازع فیه ، نهضت ، جنبش ، سبب شدن ، واداشتن ، ایجاد کردن (غالبا بامصدر) ، قانون ـ فقه: سبب شدن
مهندسی صنایع: علت ، سبب ، موجب کامپیوتر: دلیل پزشکی: علت ، سبب

[TahlilGaran] Persian Dictionary

cause
[noun]
Synonyms:
- origin, agent, beginning, creator, genesis, mainspring, maker, producer, root, source, spring
- reason, basis, grounds, incentive, inducement, justification, motivation, motive, purpose
- aim, belief, conviction, enterprise, ideal, movement, principle
[verb]
Synonyms:
- produce, bring about, create, generate, give rise to, incite, induce, lead to, result in
Contrasted words: consequence, effect, issue, outcome, result
Related Idioms: be at the root of, give origin to, set on foot
Related Words: goad, impulse, incentive, inducement, motive, spring, origin, prime mover, root, source, author, creator, generator, originator, elicit, evoke, provoke
English Thesaurus: cause, make somebody/something do something, be responsible for something, bring about something, result in something, ...

[TahlilGaran] English Synonym Dictionary

I. cause1 S2 W1 /kɔːz $ kɒːz/ noun
[Date: 1200-1300; Language: Old French; Origin: Latin causa]

1. [countable] a person, event, or thing that makes something happen ⇒ effect
cause of
Breast cancer is the leading cause of death for American women in their 40s.
It’s our job to establish the cause of the fire.
Do not say ‘the cause for something’. Say the cause of something.

2. [uncountable] a fact that makes it right or reasonable for you to feel or behave in a particular way Synonym : reason
cause for
There is no cause for alarm.
The patient’s condition is giving cause for concern.
The present political climate gives little cause for optimism.
have (good) cause to do something
His father has good cause to be proud of him.
with/without good cause
Many people are worried about the economy, and with good cause.

3. [countable] an aim, belief or organization that a group of people support or fight for:
My father fought for the Nationalist cause.
cause of
her lifelong devotion to the cause of women’s rights
He has championed the cause of independence (=he has supported it publicly).
You can get fit, and at the same time raise money for a worthy cause.
Please give generously – it’s all in a good cause (=done in order to help people).

4. have/make common cause (with/against somebody) formal to join with other people or groups in order to oppose an enemy:
U.S. officials expect other Western governments to make common cause with them over the arrests.

5. [countable] law a case that is brought to a court of law
lost cause at lost2(12)

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

II. cause2 S1 W1 verb [transitive]
to make something happen, especially something bad:
Heavy traffic is causing delays on the freeway.
The fire caused £15,000 worth of damage.
cause something for somebody
The oil spill is causing problems for coastal fisheries.
cause concern/uncertainty/embarrassment etc
The policy changes have caused great uncertainty for the workforce.
I’m sorry if I caused any confusion.
cause somebody trouble/problems etc
You’ve caused us all a lot of unnecessary worry.
Sorry, I didn’t mean to cause offence (=offend you).
cause somebody/something to do something
What caused you to change your mind?
Do not say ‘cause that someone does something’. Say cause someone to do something.

REGISTER
In everyday English, people usually use the expression make somebody do something rather than cause somebody to do something:
What made you change your mind?

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

cause
noun
I. sb/sth that makes sth happen
ADJ. real, root, true, underlying the root cause of the problem
deeper, greater A greater cause for resentment is the discrepancy in pay.
biggest, chief, clear, fundamental, important, main, major, primary, prime, principal, significant | common Smoking is a common cause of premature death.
likely, possible | known, unknown | direct, indirect | immediate, initial | long-term, short-term | reasonable There is no reasonable cause to suspect an unnatural death.
contributory | hidden | social the social causes of ill health
VERB + CAUSE discover, find, identify attempts to identify the immediate cause of the breakdown
CAUSE + VERB be, lie in sth The real cause of the problem lies in the poor construction of the bridge.
PHRASES cause and effect, the cause of death, due to/from/of natural causes He died of natural causes.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

cause
II. reason
ADJ. good, great, real, reasonable
VERB + CAUSE have We have good cause to believe that he was involved in the crime.
find The experts may find cause to disagree with the school's decision.
give (sb) Her health is giving us great cause for concern.
show The onus is on government departments to show cause why information cannot be disclosed.
PREP. ~ for There is no cause for alarm.
PHRASES cause for concern, with/without good cause, without just cause

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

cause
III. aim that people believe in
ADJ. deserving, good, just, noble, worthwhile, worthy The money she left went to various worthy causes.
bad, unjust | common The different groups support a common cause.
hopeless, lost (= one that has failed or that cannot succeed) | humanitarian, social | communist, socialist, etc.
VERB + CAUSE be committed/sympathetic to, champion, fight for, further, help, promote, serve, support young men willing to fight for the cause She was keen to do anything that would further the cause.
take up She has taken up the cause of animal rights.
plead He pleaded the cause of the local fishermen.
PREP. in a/the ~ prominent figures in the socialist cause
in the ~ of to disregard the strict letter of the law in the cause of true justice
PHRASES a cause celebre (= a controversial issue that attracts a great deal of public attention), (all) for/in a good cause The function took a lot of organizing, but was all in a good cause.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

cause

a common cause of something
Alcohol is the most common cause of road accidents.
the main/primary cause of something
Smoking is the main cause of lung disease.
a major/leading cause of something
In this country, debt is a major cause of homelessness.
Drug abuse is the leading cause of crime and violence.
a direct/indirect cause
Government policies are the direct cause of the problems facing the economy.
the root cause (=the most basic cause)
People often deal with the symptoms rather than the root cause of a problem.
the fundamental/underlying cause (=the root cause)
The underlying cause of insomnia is often anxiety.
the probable/likely cause
The probable cause of the fire was faulty wiring.
discover/find the cause
An investigation has failed to discover the cause of the epidemic.
determine/establish/identify the cause (=discover definitely what it is)
A team of experts is at the scene of the accident, trying to determine the cause.
investigate the cause
Police are still investigating the cause of the fire.
the cause of death
A snake bite was the cause of death.
die of/from natural causes (=die of illness, old age etc, not because of an accident or crime)
He died from natural causes, believed to be a heart attack.
cause and effect (=the idea that one thing directly causes another)
What happened was simply a question of cause and effect.
a good cause (=one that is worth supporting, for example a charity)
The money we are raising is for a good cause.
a worthy/deserving cause (=a good cause)
The Red Cross is a very worthy cause.
a just cause (=an aim that is fair and right)
The rebels believed that they were fighting for a just cause.
a noble cause (=an aim that is morally good)
He died for a noble cause.
the Nationalist/Republican etc cause (=their aims and organization)
The election results were a serious blow to the Nationalist cause.
support a cause
Giving money is only one way of supporting a good cause.
fight for a cause (=take action to achieve an aim)
Young people often want to fight for a cause.
champion a cause (=publicly support an aim)
He has championed the cause of renewable energy since the 1980s.
advance/further/promote a cause (=help to achieve an aim)
He did much to advance the cause of freedom.
be committed to a cause (=believe in an aim very strongly)
We are committed to the cause of racial justice.
be sympathetic to a cause (=understand an aim, and possibly support it)
They hope the new President will be sympathetic to their cause.
cause a problem
The heavy rain has been causing serious problems on the roads.
cause trouble
I decided not to complain because I didn’t want to cause trouble.
cause damage
A fire had broken out and caused severe damage to the roof.
cause (a) disease
Scientists are trying to find out what causes the disease.
cause injury
Rugby is one of the sports that are most likely to cause injury.
cause pain
The infection can cause severe pain.
cause death
The famine caused the death of up to 400,000 people.
cause (a) delay
Bad weather caused delays at many airports.
cause an accident
75% of accidents are caused by speeding.
cause chaos/disruption
Floods caused chaos across much of the country.
cause concern/alarm
Environmental issues are causing widespread concern.
cause confusion
Teachers say the reforms will cause confusion in schools.
cause offence/embarrassment (=offend/embarrass someone)
How can I refuse the invitation without causing offence?

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

cause
I.
noun
1.
BAD: The cause why I want to change my job is as follows.
GOOD: The reason why I want to change my job is as follows.
BAD: For this cause the journey took a long time.
GOOD: For this reason the journey took a long time.

Usage Note:
cause = an action, event, situation etc that makes something happen: 'The cause of the fire is still being investigated.' 'These outbreaks of violence will continue to occur until the causes have been eliminated.'
reason = something that provides an explanation: 'I'm sure that they must have good reasons for wanting to live abroad.' 'The reason why there is only one applicant is that the job wasn't advertised.'

2.
BAD: The police wanted to know the cause for the accident.
GOOD: The police wanted to know the cause of the accident.

Usage Note:
reason for sth BUT cause of sth : 'The underlying causes of the present dispute date back to 1987.'
Note however: cause for concern/alarm/complaint/hope etc : 'The new rise in unemployment has given the government cause for concern.'

3.
BAD: Smoking is one of the most important causes of lung cancer.
GOOD: Smoking is one of the major causes of lung cancer.

Usage Note:
a major/chief/primary cause (NOT important )

[TahlilGaran] Dictionary of Common Errors

cause
II.
verb
1.
BAD: This causes that the children look for affection elsewhere.
GOOD: This causes the children to look for affection elsewhere.

Usage Note:
cause sb to do sth (NOT cause that ): 'A week-long power failure caused the whole computer network to shut down.'

2.
BAD: Acid rain is caused by several reasons.
GOOD: Acid rain has several causes.

Usage Note:
Do not use reason after be caused by : 'The autopsy showed that her death was caused by liver failure.'

[TahlilGaran] Dictionary of Common Errors


TahlilGaran Online Dictionary ver 14.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2020.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی cause) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.13 : 2208
4.13دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی cause)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی cause) | موسس و مدیر مسئول :