خطا!
عبارت انگلیسی/فارسی را بصورت صحیح وارد نمایید.
جهت استفاده از دیکشنری جامع عمومی و تخصصی تحلیلگران با مجموعه لغات کاملتر و امکانات بیشتر، نسخه اندروید یا ویندوز نرم افزار را تهیه کنید. (اطلاعات بیشتر)

TahlilGaran Online Dictionary ver 13.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی chase away) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.46 : 2112
4.46دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی chase away)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی chase away) | موسس و مدیر مسئول :