cranny ●●○○○
تلفظ آنلاین

cranny /ˈkræni/ noun (plural crannies) [countable]


شکاف دیوار ، رمز
cranny
[noun]
Synonyms: crevice, chink, cleft, crack, fissure, gap, hole, opening

[TahlilGaran] English Synonym Dictionary

cranny /ˈkræni/ noun (plural crannies) [countable]
[Date: 1400-1500; Language: Old French; Origin: cren, cran 'mark cut in a surface']
a small narrow hole in a wall or rock:
The toad hid itself in a cranny in the wall.
nook and cranny at nook(3)

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English


TahlilGaran Online Dictionary ver 14.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2020.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی cranny) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.67 : 2285
4.67دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی cranny)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی cranny) | موسس و مدیر مسئول :