معنی فارسی واژه disapprovingly در پایگاه داده موجود نیست.
[جستجو در اینترنت]

[TahlilGaran] Persian Dictionary

See main entry: disapproving

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English


TahlilGaran Online Dictionary ver 13.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی disapprovingly) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.80 : 2075
4.80دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی disapprovingly)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی disapprovingly) | موسس و مدیر مسئول :