gangster ●●○○○
تلفظ آنلاین

gangster /ˈɡæŋstə $ -ər/ noun [countable]


اوباش ، اراذل ، همدست تبه کاران ، گانگستر
gangster
[noun]
Synonyms: racketeer, crook (informal), hood (U.S. slang), hoodlum (chiefly U.S.), mobster (U.S. slang)

[TahlilGaran] English Synonym Dictionary

gangster /ˈɡæŋstə $ -ər/ noun [countable]
a member of a violent group of criminals

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English


TahlilGaran Online Dictionary ver 14.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2020.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی gangster) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.7 : 2207
4.7دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی gangster)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی gangster) | موسس و مدیر مسئول :