nobby ●○○○○
تلفظ آنلاین

nobby adjective & noun. ['nɒbi] slang. Earlier (Scot.) nabby, knabby.
nobby noun. ['nɒbi]


قلنبه ، درجه یک ، اعلی ، ظریف ، خیلی شیک ، عالی
nob·by (nŏbē)
adj. nob·bi·er, nob·bi·est
Fashionable; stylish.

[TahlilGaran] American Dictionary

nobby
[From nob2.]

[TahlilGaran] American Dictionary


TahlilGaran Online Dictionary ver 14.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2020.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی nobby) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.14 : 2172
4.14دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی nobby)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی nobby) | موسس و مدیر مسئول :