note ●●●●●
تلفظ آنلاین

Oxford 3000 vocabulary

SPEAKING vocabulary

WRITING vocabulary

COLLOCATION

ACRONYM

note /nəʊt $ noʊt/ noun
note verb [transitive]


تفسیر ، قبض ، نامه رسمی ، نامه ای که به وسیله نماینده سیاسی به حکومت خارجی تسلیم می شودaide-memoire ، سند ، اسکناس ، (مو). کلید پیانو ، اهنگ صدا ، خاطرات ، تبصره ، یادداشت ها (درجمع) ، یادداشت کردن ، ثبت کردن ، بخاطر سپردن ، ملاحظه کردن ، نت موسیقی نوشتن ، توجه کردن ، ذکر کردن ، قانون ـ فقه: pro-memoria ، بازرگانی: یادداشت ، درنظر گرفتن ، تذکر
مهندسی صنایع: مالی: سفته کامپیوتر: یادداشت

[TahlilGaran] Persian Dictionary

note
[noun]
Synonyms:
- message, comment, communication, epistle, jotting, letter, memo, memorandum, minute, remark, reminder
- symbol, indication, mark, sign, token
[verb]
Synonyms:
- see, notice, observe, perceive
- mark, denote, designate, indicate, record, register
- mention, remark
Related Words: reminder
English Thesaurus: money, cash, currency, change, note, ...

[TahlilGaran] English Synonym Dictionary

I. note1 S1 W1 /nəʊt $ noʊt/ noun
[Date: 1200-1300; Language: Latin; Origin: nota 'mark, character, written note']

1. TO REMIND YOU
a) [countable] something that you write down to remind you of something:
Dave made a note of her address and phone number.
Keep a careful note of any problems you have with the software.
b) make a (mental) note to do something to decide that you must remember to do something later:
He made a mental note to arrange a time to meet her.

2. FOR STUDYING notes [plural] information that a student writes down during a lesson, from a book etc:
Can I borrow your lecture notes?
take/make notes (=write notes)
I read the first chapter and took notes.

3. SHORT LETTER [countable] a short informal letter:
I was going to write Kathy a note, but I decided to call her instead.
This is just a quick note to let you know that I won’t be in the office tomorrow.
a suicide note (=a note telling someone that you are going to kill yourself)
a thank you note (=a note to say thank you for something)

4. OFFICIAL LETTER [countable] an official letter or document
sick note British English (=a note saying that you are too ill to go to work or school)
delivery note (=a document showing that goods have been delivered)
diplomatic note (=a formal letter from one government to another)credit note, promissory note

5. ADDITIONAL INFORMATION [countable] a short piece of writing at the bottom of a page or at the end of a book or document which gives more information about something written in the main part:
The notes are at the back of the book.
explanatory/guidance notes
A set of guidance notes is provided to assist applicants in completing the form.footnote(1)

6. MUSIC [countable] a particular musical sound, or a symbol representing this sound
high/low note
She has a good voice but has trouble hitting the high notes.

7.
MONEY [countable] British English (also bank note) a piece of paper money worth a particular amount of money Synonym : bill American Englishcoin:
a ten-pound note

8. FEELING OR QUALITY [singular] a type of feeling or quality when someone speaks or does something
note of
There was a note of doubt in her voice.
He brought a note of realism into the debate.
on a ... note (=speaking in a particular way)
She ended her speech on a personal note.
On a more serious note, I’d like to thank everyone for all their support.

9. hit/strike the right/wrong note to succeed or not succeed in being right and suitable for a particular occasion:
Bush is hoping to hit the right note again with voters.

10. take note (of something) to pay attention to something Synonym : notice:
People were beginning to take note of her talents as a writer.
His first album made the music world stand up and take note.

11. somebody/something of note formal important, interesting, or famous:
The college has produced several architects of note.
The village has a number of buildings of note.

12. worthy/deserving of note important or interesting and deserving particular attention ⇒ noteworthy:
three recent novels that are especially worthy of note
compare notes at compare1(5)

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

II. note2 S3 W1 verb [transitive] formal

1. to notice or pay careful attention to something:
He carefully noted the time when they left the building.
note (that)
Please note that the bill must be paid within ten days.
It should be noted that parking without a permit attracts a charge of £5.
note how
Note how she is holding her racket.

2. to mention something because it is important or interesting
note that
The judge noted that Miller had no previous criminal record.
note something ↔ down phrasal verb
to write something down so that you will remember it:
Note down the main points you want to include in your essay.

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

note
noun
I. short letter
ADJ. brief, little, quick, short Just a quick note to wish you luck.
handwritten | covering, credit, delivery, love, promissory, ransom, sick, suicide, thank-you
VERB + NOTE scribble (sb), write (sb) | send (sb) | leave (sb) She left me a note to say my supper was in the fridge.
PHRASES a note of thanks

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

note
II. (often notes) words that you write down quickly
ADJ. brief | copious, detailed | scrappy | lecture | case, clinical, medical
VERB + NOTE jot down, keep, make, take She kept detailed notes of her travels.
go through, look through, read through, sift through
PREP. ~ of I've made a note of the book's title.
~ on The catalogue has full notes on each artist.
PHRASES make a mental note (of sth/to do sth) She made a mental note to ring them in the morning.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

note
III. (usually notes) extra piece of information
ADJ. detailed | explanatory | introductory | marginal | biographical | briefing, programme, usage

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

note
IV. piece of paper money
ADJ. crumpled | five-pound, ten-euro, etc.
QUANT. bundle, roll, wad a thick wad of notes

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

note
V. single musical sound
ADJ. high, top She's a bit wobbly on the top notes.
low | right | wrong | musical | dissonant | chromatic, diatonic
VERB + NOTE play, sing | hit, strike | hold

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

note
VI. quality/feeling
ADJ. brighter, cheerful, happier, lighter, optimistic, positive On a brighter note …
discordant, jarring, sad, sour | faint | serious | right His opening remarks struck the right note.
odd | false | cautionary, warning He sounded a cautionary note.
personal
VERB + NOTE hit, sound, strike | inject, introduce His remarks injected a note of levity into the proceedings.
detect I detected a faint note of weariness in his voice. | end on The conference ended on an optimistic note.
NOTE + VERB creep into/enter sb's voice
PREP. ~ of A note of suspicion entered his voice.
PHRASES a note in sb's voice There was a sad note in her voice.
on a brighter/happier, etc. note

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

note
VII. notice/attention
ADJ. careful
VERB + NOTE take He took careful note of the suspicious-looking man in the corner of the bar.
PHRASES worthy of note The frescoes are worthy of note.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

note
verb
ADV. carefully | in passing He noted in passing that the government's record on unemployment was not very good.
duly Her lapse was duly noted by the stage manager and reported to the director.
above, already, earlier, previously These policies, as noted above, are not always successful.
approvingly | ruefully
VERB + NOTE should Visitors should note that the tower is not open to the public.
be important to | be interesting to | be pleased to I was pleased to note that my name had been spelt correctly for once.
PHRASES be worth noting There are a few points here that are worth noting.
it must/should be noted that … , a point to note There are two other points to note from this graph.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

note

make notes (=write them down)
As he read the letters, he made careful notes.
take notes (=write them down)
The reporter took notes throughout the interview.
jot down/scribble notes (=write them down quickly)
The jurors were scribbling notes as the witness gave evidence.
write up notes (=write down what your notes say, using full sentences and more detail)
It’s a good idea to write up your notes soon after a lecture.
look/go/read through your notes
I read through my notes before the exam.
detailed notes
I always make quite detailed notes after important meetings.
copious notes (=a very large amount)
She sat at the back of the hall and made copious notes.
brief notes (=short and not detailed)
He jotted down some brief notes.
scrappy notes (=very short and not detailed enough)
Her rather scrappy notes weren’t much use when it came to revision.
lecture notes (=notes that a student writes down during a lecture)
I missed class today; can I borrow your lecture notes?
case notes (=notes that a doctor, social worker etc makes about someone)
The researchers looked at the case notes of 500 patients with this type of cancer.
medical notes (=notes that a doctor keeps about a patient)
I asked if I could see my medical notes.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

note
nəut
See: compare notes , take note of

[TahlilGaran] English Idioms Dictionary

NOTE
Not Over There Either (also see NIMBY and BANANA)

[TahlilGaran] Acronyms and Abbreviations Dictionary


TahlilGaran Online Dictionary ver 13.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی note) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.78 : 2118
4.78دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی note)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی note) | موسس و مدیر مسئول :