rain drop

ˈrain drop , rain‧drop /reɪndrɒp $ -drɑːp/ noun [countable]

سایر ترکیبهای واژه مورد نظر:

rain   drop  

[TahlilGaran] Persian Dictionary

ˈrain drop , rain‧drop /reɪndrɒp $ -drɑːp/ noun [countable]
a single drop of rain

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English


TahlilGaran Online Dictionary ver 14.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2020.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی rain drop) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.72 : 2169
4.72دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی rain drop)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی rain drop) | موسس و مدیر مسئول :