rise ●●●●●
تلفظ آنلاین

Oxford 3000 vocabularySPEAKING vocabularyWRITING vocabulary

rise /raɪz/ verb (past tense rose /rəʊz $ roʊz/, past participle risen /ˈrɪzən/) [intransitive]
rise noun

Irregular Forms: (risen)(rose)

خاتمه یافتن، نمودار شدن، ترقی کردن سرچشمه گرفتن، بلندی، افزایش، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالاامدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی کردن، ترقی خیز، علوم مهندسی: شیب سرچشمه، معماری: ارتفاع پله، بازرگانی: ترقی
ارسال ایمیل
rise
[verb]
Synonyms:
- get up, arise, get to one's feet, stand up
- go up, ascend, climb
- advance, get on, progress, prosper
- get steeper, ascend, go uphill, slope upwards
- increase, go up, grow, intensify, mount
- rebel, mutiny, revolt
- originate, happen, issue, occur, spring
[noun]
Synonyms:
- increase, upsurge, upswing, upturn
- advancement, climb, progress, promotion
- upward slope, ascent, elevation, incline
- pay increase, increment, raise (U.S.)
- give rise to: cause, bring about, effect, produce, result in
Antonyms: retire, sit, fall, decline, abate, drop
Contrasted words: lie, lounge, recline, sit, loll, sprawl, descend, drop, lower, dip, plummet, sink, declension, decline, lessening, letup, reduction, slump, decrement, loss
Related Idioms: come to one's feet
Related Words: sit up, straighten up, surge, tower, climb, scale, elevate, raise, rear
English Thesaurus: get, obtain, acquire, inherit, gain, ...

[TahlilGaran] English Synonym Dictionary

I. rise1 S2 W1 /raɪz/ verb (past tense rose /rəʊz $ roʊz/, past participle risen /ˈrɪzən/) [intransitive]
[Language: Old English; Origin: risan]

1. INCREASE to increase in number, amount, or value Synonym : go up Antonym : fall
rise by
Sales rose by 20% over the Christmas period.
rise from/to
The research budget rose from £175,000 in 1999 to £22.5 million in 2001.
rise above
Temperatures rarely rise above freezing.
rise dramatically/sharply/rapidly/steeply etc
The number of people seeking asylum in Britain has risen sharply.
The divorce rate has risen steadily since the 1950s.
rising crime/unemployment/inflation etc
The country faces economic recession and rising unemployment.
The police seem unable to cope with the rising tide of (=large increase in) car crime.

REGISTER
In everyday English, people usually say an amount or level goes up rather than rises:
Prices have gone up a lot.

2. GO UPWARDS to go upwards Antonym : fall:
The floodwaters began to rise again.
She watched the bubbles rise to the surface.
the problems caused by climate change and rising sea levels
rise from
Smoke rose from the chimney.
The road rises steeply from the village.
The waves rose and fell.

3. STAND formal to stand up:
Then she picked up her bag and rose to leave.
rise from the table/your chair etc
The chairman rose from his chair and came forward to greet her.
He put down his glass and rose to his feet.

4. BECOME SUCCESSFUL to become important, powerful, successful, or rich Antonym : fall
rise to
He rose to the rank of major.
rise to prominence/fame/power
He had swiftly risen to prominence during the 1950s.
Mussolini rose to power in Italy in 1922.
people who rise to the top in their chosen professions
rise to do something
He rose to become chairman of the company.
She had joined the company as a secretary and risen through the ranks (=made progress from a low position to a high position) to become a senior sales director.

5. BE TALL (also rise up) to be very tall
rise above
The cliffs rose above them.
rise from
huge rocks rising from the sea
The bridge rose majestically into the air.

6. VOICE/SOUND
a) to be loud enough to be heard
rise from
The sound of traffic rose from the street below.
rise above
Her voice rose above the shouts of the children.
b) to become louder or higher:
His voice rose in frustration.

7. SUN/MOON/STAR to appear in the sky Antonym : set:
The sun rises in the east.

8. EMOTION if a feeling or emotion rises, you feel it more and more strongly:
She could sense her temper rising again.
There was an atmosphere of rising excitement in the school.
The doctor sounded optimistic and John’s hopes rose.

9. rise to the occasion/challenge to deal successfully with a difficult situation or problem, especially by working harder or performing better than usual:
a young athlete who can certainly rise to the occasion
The team rose to the challenge.

10. AGAINST A GOVERNMENT/ARMY (also rise up) if a large group of people rise, they try to defeat the government, army etc that is controlling them:
They rose up and overthrew the government.
rise against
The prisoners rose against the guards and escaped.
rise in revolt/rebellion
They rose in rebellion against the king.

11. BREAD/CAKES ETC if bread, cakes etc rise, they become bigger because there is air inside them

12. BED literary to get out of bed in the morning

13. ALIVE AGAIN to come alive after having died ⇒ resurrection
rise from the dead/grave
On the third day Jesus rose from the dead.

14. COURT/PARLIAMENT if a court or parliament rises, that particular meeting is formally finished

15. WIND formal if the wind rises, it becomes stronger:
The wind had risen again and it was starting to rain.

16. RIVER literary if a river rises somewhere, it begins there:
The Rhine rises in Switzerland.

17. rise and shine spoken used humorously to tell someone to wake up and get out of bed

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

II. rise2 S3 W2 noun

1. INCREASE [countable] an increase in number, amount, or value Synonym : increase Antonym : fall
rise in
We are expecting a rise in interest rates.
an alarming rise in unemployment
rise of
Profits went up to £24 million, a rise of 16%.

2. WAGES [countable] British English an increase in wages Synonym : raise American English:
He’s been promised a rise next year.
The railworkers were offered a 3% pay rise.

3. SUCCESS/POWER [singular] the achievement of importance, success or power Antonym : fall
rise of
the rise of fascism
the rise of Napoleon
rise to
Thatcher’s rise to power in the late 70s
The band’s sudden rise to fame took everyone by surprise.
his swift rise to prominence
the rise and fall of the Roman Empire

4. give rise to something formal to be the reason why something happens, especially something bad or unpleasant ⇒ provoke:
His speech gave rise to a bitter argument.
The President’s absence has given rise to speculation about his health.

5. MOVEMENT UP [singular] a movement upwards Antonym : fall
rise in
a sudden rise in sea levels
She watched the steady rise and fall of his chest.

6. SLOPE [countable] an upward slope or a hill:
There’s a slight rise in the road.
They topped the rise (=reached the top of the hill) and began a slow descent towards the town.

7. get a rise out of somebody informal to make someone become annoyed or embarrassed by making a joke about them ⇒ make fun of somebody:
She enjoys getting a rise out of you.

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

rise
noun
I. increase
ADJ. big, dramatic, huge, large, massive, sharp, strong, substantial | modest, slight, small | threefold, 80 per cent, etc. | appreciable, significant | abrupt, rapid, steep, sudden | slow | steady | inexorable, remorseless Unemployment continued its remorseless rise.
general, overall | annual, monthly | interest rate, pay, price, sea-level, tax, temperature, wage, etc. The union is demanding an across-the-board pay rise of 5%.
PREP. on the ~ (= rising) Crime is on the rise.
~ in a twofold rise in prices
~ on a rise on last year's levels

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

rise
II. becoming more powerful/important
ADJ. meteoric, spectacular, swift
PREP. ~ of the rise of capitalism
~ to His swift rise to the national team surprised everyone.
PHRASES the rise and fall of sth the rise and fall of the Roman Empire
rise to fame/power/prominence a meteoric rise to fame

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

rise
verb
I. move upwards
ADV. majestically the cliffs which rise majestically from the ocean
PREP. from Smoke rose from the chimney.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

rise
II. stand up
ADV. slowly
VERB + RISE make to, try to He made to rise but found his legs were not strong enough to support him.
PREP. from She rose slowly from her chair to greet us.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

rise
III. get out of bed
ADV. early, late He rose early and went for a walk.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

rise
IV. increase
ADV. dramatically, markedly, sharply, significantly, steeply, substantially House prices have risen sharply in recent months.
a little, slightly | further, higher | steadily | fast, quickly, rapidly The cost of health care is rising faster than ever.
VERB + RISE be expected to, be likely to, be projected to, be set to Entry standards into the profession are set to rise further.
be unlikely to | begin to | continue to
PREP. above Air pollution has risen above an acceptable level.
by Unemployment has risen by 25,000 this month.
from, in Gas rose in price.
in line with State benefits will rise in line with inflation.
to Inflation rose from 2% to 5% last year.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

rise

sharply/steeply (=a lot in a short time)
The value of the painting has risen sharply in recent years.
dramatically (=a lot and very suddenly)
Unemployment rose dramatically.
rapidly/quickly/fast
House prices rose rapidly last year.
significantly (=in a way that shows something important)
Male cancer rates rose significantly during the period 1969–78.
substantially (=a lot)
University fees have risen substantially.
steadily
My salary had risen steadily each year.
slightly
The water temperature had risen slightly.
sharp/steep (=great and sudden)
There’s been a sharp rise in house prices.
dramatic (=great and sudden)
The meter showed a dramatic rise in the level of radioactivity.
big/large
There has been a big rise in violent crime.
huge/massive
The result was a huge rise in unemployment.
substantial/significant
Manufacturers claimed the increase would mean a substantial rise in costs.
Wealthy Americans face a significant rise in their income tax rate.
rapid
The post-war years saw a rapid rise in prosperity.
steady
Japanese banks have been hit hard by the rise in interest rates.
a 10%/40% etc rise
The company reported an 81% rise in profits.
a price rise
The tax would result in a price rise of 6 percent for petrol.
a rent rise British English
Tenants face huge rent rises.
a temperature rise
They predicted a global temperature rise of 2.5 degrees by the end of the century.
a rise in the number of something
There has been a rise in the number of arrests for drug offences.
sb’s rise to power
They were alarmed by Hitler’s rise to power.
sb’s rise to prominence
His rise to prominence would not have been possible without the war.
sb’s rise to fame
Her success in the film ensured a rapid rise to fame.
sb’s rise to stardom
In this book, he explores the actor’s rise to stardom.
sb’s rise to the top
His rise to the top of the Labour Party was effortless.
the rise and fall of somebody/something
The exhibition tells the story of the rise and fall of the Etruscan civilisation.
meteoric (=very great and quick)
What can explain their meteoric rise in popularity?
rapid/swift
Her rapid rise to the top is well deserved.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

rise
verb
BAD: Many firms try to survive by rising productivity.
GOOD: Many firms try to survive by raising productivity.

Usage Note:
See RAISE 3 (raise)

[TahlilGaran] Dictionary of Common Errors

rise
raɪz
See: get a rise out of , give rise to

[TahlilGaran] English Idioms Dictionary

Phrases

[TahlilGaran] Dictionary of English Phrases


TahlilGaran Online Dictionary ver 15.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2021.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی rise) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.62 : 2122
4.62دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی rise)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی rise) | موسس و مدیر مسئول :