سایر ترکیبهای واژه مورد نظر:

smelling   salts  

[TahlilGaran] Persian Dictionary

ˈsmelling salts noun [plural]
a strong-smelling chemical that you hold under someone’s nose to make them conscious again when they have fainted

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English


TahlilGaran Online Dictionary ver 13.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی smelling salts) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.64 : 2119
4.64دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی smelling salts)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی smelling salts) | موسس و مدیر مسئول :