خطا!
جستجو فاقد نتیجه می باشد.
عبارت انگلیسی/فارسی را بصورت صحیح وارد نمایید.

TahlilGaran Online Dictionary ver 15.0
All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed 2001-2021.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران ( معنی somebody has learned their lesson {have} ) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.71 : 2283
4.71دیکشنری آنلاین تحلیلگران ( معنی somebody has learned their lesson {have} )
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران ( معنی somebody has learned their lesson {have} ) | موسس و مدیر مسئول :