معنی فارسی واژه tangibility در پایگاه داده موجود نیست.
[جستجو در اینترنت]

[TahlilGaran] Persian Dictionary

See main entry: tangible

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English


TahlilGaran Online Dictionary ver 13.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی tangibility) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.89 : 2117
4.89دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی tangibility)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی tangibility) | موسس و مدیر مسئول :