test ●●●●●
تلفظ آنلاین

Oxford 3000 vocabularySPEAKING vocabularyWRITING vocabularyCOMMON ERRORSCOLLOCATION

test /test/ noun [countable]
test verb [transitive]


معاینه کردن ، تست کردن ، ازمایش کردن ، شهادت گواهی ، ازمون ، ازمایش ، معیار ، امتحان کردن ، محک زدن ، ازمودن کردن ، علوم مهندسی: تست ، عمران: ازمایش ، معماری: ازمون ، قانون ـ فقه: اختیار ، شیمی: ازمون ، روانشناسی: ازمون ، بازرگانی: امتحان کردن ، امتحان ، ورزش: تست ، علوم نظامی: بازرسی کردن
کامپیوتر: آزمایشی پزشکی: آزمون

[TahlilGaran] Persian Dictionary

test
[verb]
Synonyms:
- check, analyse, assess, examine, experiment, investigate, put to the test, research, try out
[noun]
Synonyms:
- examination, acid test, analysis, assessment, check, evaluation, investigation, research, trial
Related Idioms: bring to test
Related Words: inspection, scrutiny, confirmation, corroboration, substantiation, verification, assay, essay, confirm, substantiate, verify, proving, testing, trying, probationary, speculative
English Thesaurus: check, examine, inspect, go through something, double-check, ...

[TahlilGaran] English Synonym Dictionary

I. test1 S1 W1 /test/ noun [countable]
[Date: 1300-1400; Language: Old French; Origin: 'pot for testing metals', from Latin testum 'clay pot']

1. EXAM a set of questions, exercises, or practical activities to measure someone’s skill, ability, or knowledge
test on
We have a test on irregular verbs tomorrow.
Did you get a good mark in the test ?
You take or do a test. Do not say ‘make a test’. To pass a test means to succeed in it, not simply to take it.

2. MEDICAL
a) a medical examination on a part of your body, or a substance taken from your body, to check your health or to discover what is wrong with you:
The doctor said I needed to have a blood test.
an eye test
a hearing test
I’m still waiting for my test results from the hospital.
do/run a test
They don’t know what’s wrong with her yet – they’re doing tests.
a test is positive/negative (=it shows that someone has/does not have a condition, a substance in their blood etc)
The tests were negative and the doctor said that she was in perfect health.
test for
a test for HIV
b) an examination of someone’s blood, breath etc carried out by the police, to discover if they have done something illegal:
a drugs test
The results of the DNA test proved that Simmons was the rapist.
breath test (=to find out if someone has been drinking alcohol before driving a car)
c) a piece of equipment used for carrying out a medical examination:
a pregnancy test

3. MACHINE/PRODUCT a process used to discover whether equipment or a product works correctly, or to discover more about it:
nuclear weapons tests
test for
a test for chemicals in the water
Laboratory tests show that the new drug is very effective.
We went to the test site in Nevada.

4. DIFFICULT SITUATION a difficult situation in which the qualities of someone or something are clearly shown:
Chess player Nigel Short faces Anatoly Karpov in the toughest test of his career so far.
test of character/strength/courage/endurance etc
The problems she faced were a real test of character.

5. put somebody/something to the test to force someone or something into a difficult situation in order to discover what the limits of their strength, skills etc are:
Living together will soon put their relationship to the test.
Paul soon found himself in an emergency situation that put all his training to the test.

6. SPORT British English a test match
smear test, means test, ⇒ stand the test of time at stand1(8), ⇒ the acid test at acid2(3)

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

II. test2 S3 W2 verb [transitive]

1. MEDICAL
to examine someone’s blood, body etc in order to find out what is wrong with them, or to see if they have taken an illegal drug:
I must have my eyes tested.
test somebody for something
They tested her for diabetes.
test positive/negative (for something)
Athletes who test positive for steroids are immediately banned.

2. SUBSTANCE to examine a substance or thing in order to find out its qualities or what it contains
test (something) for something
The water should be tested for lead.

3. KNOWLEDGE/ABILITY to ask someone spoken or written questions, or make them do a practical activity, to discover what they know about a subject:
This task is designed to test your reading skills
test somebody on something
We’re being tested on grammar tomorrow.

4. MACHINE/PRODUCT (also test out) to use something for a short time to see if it works in the correct way:
The Ferrari team wanted to test their new car out on the racetrack.
test something on somebody/something
None of this range of cosmetics has been tested on animals.

5. SHOW HOW GOOD/STRONG to show how good or strong someone or something is, especially by putting them in a difficult situation:
a game that will test the contestants’ strength and skill
The next six months will test your powers of leadership.
I felt that she was testing me, leaving all that cash lying around.testing

6. IDEA/PLAN (also test out) to start to use an idea or plan to find out if it is correct or effective:
Dr Lee set up a series of experiments to test out this hypothesis.
test something against something
The theory was then tested against the results of the study.

7. test the water/waters to check people’s reaction to a plan before you decide to use it:
The government is clearly testing the water, to gauge the country’s reactions to their proposals.
tried and tested at tried2

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

test
noun
I. examination of sb's knowledge/ability
ADJ. demanding, difficult, gruelling | easy, simple | fair, good, objective This type of exam does not provide a fair test of the student's knowledge.
listening, oral, practical, written | cloze, multiple-choice | placement He scored well in the placement test and was put in the most advanced class.
achievement, aptitude, endurance, intelligence, IQ, language, memory, mental, proficiency, spelling The recruits were put through a week of gruelling endurance tests.
driving | screen Three actors out of a hundred were chosen from the screen test.
VERB + TEST do, sit (for), take I took my driving test last week.
pass | fail | give, set | administer | mark
TEST + NOUN result | conditions As a final practice for the exam, they had to write two essays under test conditions.
paper, questions
PREP. in a/the ~ Some of the questions in the history test were rather difficult.
~ in a test in mathematics
~ on a test on the French Revolution

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

test
II. experiment/medical examination
ADJ. exhaustive, extensive, rigorous, stringent, thorough | statistical | empirical, experimental | field, laboratory | successful | negative, positive | medical | screening screening tests for cancer
diagnostic | forensic Forensic tests showed that the man had been poisoned.
eye, sight | hearing | blood, DNA, skin, urine | dope, drug/drugs | fitness | breath, breathalyser | smear The government has launched a campaign advising women of the need for regular smear tests.
HIV | pregnancy | personality, psychological, psychometric | lie-detector, polygraph | means | flight, road, safety | atomic, nuclear | alpha, beta The revolutionary new system goes into beta test this month.
QUANT. number, series She underwent a series of blood tests.
VERB + TEST have, undergo | do, | use The test used in detecting the disease carries its own risks.
fail Three athletes were sent home after failing drugs tests.
TEST + VERB take place | confirm sth, indicate sth, reveal sth, show sth The urine test showed some sort of infection.
prove negative/positive | come into force The new safety test came into force last month.
be designed to a test designed to detect bowel cancer
TEST + NOUN result a negative/positive test result
data | conditions The machine refused to perform properly under test conditions.
bed The company is using the university data library as a test bed for its new software.
site protesters at nuclear test sites
facility | drive, flight, run He's taken the car out on a test run.
driver, pilot | aircraft, car | trial The new drink went down well in the test trials.
methods, procedures | system | performance | subject | equipment, instruments, kit, machine | samples, substances | programme, schedule | phase, stage The software is still at the test stage.
session Subjects had to attend ten test sessions on different days.
certificate The vehicle did not have a current test certificate at the time of the accident.
case This was the first action taken by a cancer sufferer against a tobacco company, and was seen as a test case.
PREP. ~ for a test for diabetes
~ on a test on the engine

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

test
III. shows how good, strong, effective, etc. sb/sth is
ADJ. good | critical, crucial, key, real, supreme, true, ultimate, vital a real test of character
serious, severe, stiff, tough | simple | objective | subjective | political
VERB + TEST pose The calls for tax reform pose a severe test for the government.
put sb/sth to The latest pay dispute has really put her management skills to the test.
face The new prime minister is facing his toughest political test so far.
TEST + NOUN case
PHRASES the acid test (= a way of carry out, conduct, perform, run Rigorous safety tests are being carried out on the new jet. deciding whether sth is successful or true) Whether he would accept a pay cut would be the acid test of his loyalty to the company.
stand the test of time Whether this new technology will stand the test of time remains to be seen.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

test
verb
I. examine sth to find out if it is working/what it is like
ADV. adequately, properly The product had not been adequately tested before being put on the market.
rigorously | extensively | fully, exhaustively, thoroughly | regularly, routinely You should test your brakes regularly.
directly | empirically, experimentally the importance of empirically tested research
formally | successfully The exercise successfully tested the procedures for dealing with a serious oil spillage.
clinically, dermatologically | out a good way to test out his hypothesis
VERB + TEST decide to We decided to test the theory experimentally.
attempt to, seek to, try to | be designed to, be intended to | be used to | be difficult to It is difficult to test a potential cure when a disease is ill-defined.
PREP. for Squeeze the fruit to test for ripeness.
on We only sell products that have not been tested on animals.
PHRASES have sth tested I'm having my eyes tested this week.
test negative/positive Two of the athletes tested positive for illegal drugs.
test sth to the limit The training tested his body to the very limit.
tried and tested tried and tested techniques

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

test
II. require all sb's strength/ability/resources, etc.
ADV. seriously, severely, sorely Neither goalkeeper was seriously tested in a rather poor match. There were times when my temper was sorely tested.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

test

take a test (also do/sit a test British English)
All candidates have to take a test.
pass a test (=succeed in it)
She passed her driving test first time.
fail a test (also flunk a test American English informal)
He failed the test and had to take it again.
do well/badly in a test British English, do well/badly on a test American English
I didn’t do very well in the first part of the test.
give somebody a test
The students were given a reading test.
grade a test (also mark a test British English)
I spent the day marking tests.
a biology/history etc test
On Monday we had a French test.
a spelling/reading/listening test
I didn’t do very well in the listening test.
a driving test
A driving test can be a nerve-racking experience.
a written test
Selection was based on written tests in English and mathematics.
a multiple choice test (=in which each question has a list of answers to choose from)
There is some debate about whether multiple-choice tests are a good way of assessing student’s knowledge.
an aptitude test (=a test that measures your natural abilities)
an oral test
The oral test will consist of a conversation of about 10 minutes in German.
a test paper
The teacher began handing out the test papers.
a test result/score
The test results are out on Friday.
a test question
Some of the test questions were really difficult.
do/carry out a test (also perform/conduct a test formal)
Your doctor will need to carry out some tests.
have a test (also undergo a test formal) (=be tested)
She had to have a blood test.
go for a test
I’m going for an eye test next week.
positive (=showing that someone has a condition)
My first pregnancy test was positive.
negative (=showing that someone does not have a condition)
All the tests came back negative.
a blood test
A blood test revealed his alcohol level was above the legal limit.
an eye test/a sight test
All children starting school are given a sight test.
a hearing test
I went for a hearing test last week.
a fitness test
Walcott will have a fitness test this morning to decide whether he can play.
a pregnancy test (=to find out if someone is pregnant)
a drug test (=to find out if someone has taken drugs)
Two athletes were banned from competing after failing drug tests.
a breath test (=to find out if someone has drunk alcohol)
Some people think the police should be able to carry out random breath tests.
laboratory tests
Independent laboratory tests have confirmed that the product works very successfully.
a simple test
Your doctor can give you a simple blood test to check for anaemia.
test results
The test results showed that she had meningitis.
a test site (=a place where something can be tested)
A nuclear device was detonated at the Trinity test site in New Mexico, on July 16, 1945.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

test
noun
BAD: On my first day at the school, I had to make a test.
GOOD: On my first day at the school, I had to take a test.

Usage Note:
take/do a test (NOT make ): 'Before they start their courses, all the new students take a placement test.'
DO · HAVE · MAKE · TAKE
Many phrases begin with a very common very such as do, make, have, or take : ‘I felt very nervous about taking the test but, after having a long talk with Mrs Fisher, I decided I would just do my best and try not to make too many silly mistakes .’ These verbs can be combined with some nouns but not with others and since they do not have a clear meaning of their own, choosing the right combination can be a problem. Phrases which tend to cause difficulty are shown below.
HAVE
have a bath (or esp. AmE take ) ‘She’s probably upstairs having a bath.’
Have (your) breakfast ‘We usually have breakfast in the kitchen.’
Have (your) dinner ‘We had dinner and then went for a walk.’
Have a drink ‘I’ll collapse if I don’t have a drink soon.’
Have (an) experience ‘He has no experience of running a large company.’
Have fun ‘You can’t stop people from having fun.’
Have a holiday ‘It’s almost a year since we had a real holiday.’
Have an interview ‘I’ve had six interviews but no one has offered me a job.’
Have a lesson ‘Every morning we have three fifty-minute lessons.’
Have (your) lunch ‘Isn’t it about time we had lunch?’
Have an operation ‘Before I had the operation I could hardly walk.’
Have a party ‘On Saturday we’re having a party.’
Have a picnic ‘If it’s sunny we could have a picnic.’
Have a shower (or esp. AmE take) ‘It only takes me a minute to have a shower.’
TAKE
Take/do an examination ‘Why do we have to take so many tests?’
Take (your) medicine ‘Don’t forget to take your medicine.’
Take a pill ‘He refuses to take sleeping pills.’
Take/do a test ‘The last test I took was a disaster.’
MAKE
Make an effort ‘I had to make a big effort not to laugh.’
Make a journey ‘It was the first journey he’d made all on his own.’
Make a mistake ‘He has made a serious mistake.’
Make a noise ‘How can one small child make so much noise?’
Make progress ‘I made very little progress at the start of the course.’
DO
Do your best ‘Don’t worry, Tim. Just do your best.’
Do (or cause) damage ‘The storm did a lot of damage to the crops.’
Do an exercise ‘Have you done your exercises today?’
Do an experiment ‘To do this experiment, you’ll need two eggs.’
Do (sb) good ‘The holiday has done him a lot of good.’
Do harm ‘A scandal would do his reputation a lot of harm.’
Do your homework ‘Have you done your homework yet?’
Do a job ‘I’ve got one or two jobs to do this evening.’
Do the/some shopping ‘Jake has gone into town to do some shopping.’
Do research ‘We need to do a lot more research.’
Do things ‘We’ve done lots of different things today.’
Do your training ‘Where did you do your training?’
Note also: do something/anything etc: ‘I can’t come now – I’m doing something.’ ‘He hasn’t done anything wrong.'

[TahlilGaran] Dictionary of Common Errors

test
test
See: road test , screen test

[TahlilGaran] English Idioms Dictionary


TahlilGaran Online Dictionary ver 14.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2020.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی test) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.25 : 2206
4.25دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی test)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی test) | موسس و مدیر مسئول :