virginal ●●○○○
تلفظ آنلاین

virginal /ˈvɜːdʒənəl, ˈvɜːdʒɪnəl $ ˈvɜːr-/ adjective


دوشیزه ای ، خالص ، دست نخورده ، باکره مانده
virginal
[adjective]
Synonyms: virgin, intact, maiden, undeflowered, unspoiled, untapped, untouched

[TahlilGaran] English Synonym Dictionary

virginal /ˈvɜːdʒənəl, ˈvɜːdʒɪnəl $ ˈvɜːr-/ adjective
like a virgin

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English


TahlilGaran Online Dictionary ver 14.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2020.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی virginal) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.85 : 2172
4.85دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی virginal)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی virginal) | موسس و مدیر مسئول :