فهرست درسهای خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 3

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :


درس اول:
  - How to talk about the people in your life [مشاهده خلاصه درس]


درس دوم:
  - How to talk about your background [مشاهده خلاصه درس]


درس سوم:
  - How to talk about your schooldays [مشاهده خلاصه درس]


درس چهارم:
  - How to say how you feel about things [مشاهده خلاصه درس]


درس پنجم:
  - How to talk about countries and governments [مشاهده خلاصه درس]


درس ششم:
  - How to express strong feelings [مشاهده خلاصه درس]


درس هفتم:
  - How to say how people look [مشاهده خلاصه درس]


درس هشتم:
  - How to talk on the phone [مشاهده خلاصه درس]


درس نهم:
  - How to make small talk [مشاهده خلاصه درس]


درس دهم:
  - How to exchange opinions [مشاهده خلاصه درس]


درس یازدهم:
  - How to give and ask about directions [مشاهده خلاصه درس]


درس دوازدهم:
  - How to explain your point of view [مشاهده خلاصه درس]


بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعه