خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 3فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 3
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  How to talk about the people in your life
مرور درسآزمون
درس دوم:
  How to talk about your background
مرور درسآزمون
درس سوم:
  How to talk about your schooldays
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  How to say how you feel about things
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  How to talk about countries and governments
مرور درسآزمون
درس ششم:
  How to express strong feelings
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  How to say how people look
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  How to talk on the phone
مرور درسآزمون
درس نهم:
  How to make small talk
مرور درسآزمون
درس دهم:
  How to exchange opinions
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  How to give and ask about directions
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  How to explain your point of view
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگرانبرنامه ریزی جهت مطالعهبرنامه ریزی نحوه مطالعه درسهای این دوره آموزشیکتابخانه مجازیمشاهده فایلهای ویدیویی کتاب اصلی این دوره آموزشیبازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشی