فهرست درسهای خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 3

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :

درس اول:
   How to talk about the people in your life
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوم:
   How to talk about your background
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس سوم:
   How to talk about your schooldays
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس چهارم:
   How to say how you feel about things
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس پنجم:
   How to talk about countries and governments
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس ششم:
   How to express strong feelings
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هفتم:
   How to say how people look
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هشتم:
   How to talk on the phone
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس نهم:
   How to make small talk
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دهم:
   How to exchange opinions
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس یازدهم:
   How to give and ask about directions
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوازدهم:
   How to explain your point of view
   [ مشاهده خلاصه درس ]

بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعه