فهرست درسهای خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 4

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :


درس اول:
  - How to describe customs and habits [مشاهده خلاصه درس]


درس دوم:
  - How to talk about good and bad service [مشاهده خلاصه درس]


درس سوم:
  - How to talk about plans and intentions [مشاهده خلاصه درس]


درس چهارم:
  - How to talk about tastes and preferences [مشاهده خلاصه درس]


درس پنجم:
  - How to use appropriate language [مشاهده خلاصه درس]


درس ششم:
  - How to talk about health problems [مشاهده خلاصه درس]


درس هفتم:
  - How to describe remarkable places [مشاهده خلاصه درس]


درس هشتم:
  - How to give detailed descriptions [مشاهده خلاصه درس]


درس نهم:
  - How to talk about people's character [مشاهده خلاصه درس]


درس دهم:
  - How to present an argument [مشاهده خلاصه درس]


بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعه