فهرست درسهای خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 4

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :

درس اول:
   How to describe customs and habits
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوم:
   How to talk about good and bad service
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس سوم:
   How to talk about plans and intentions
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس چهارم:
   How to talk about tastes and preferences
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس پنجم:
   How to use appropriate language
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس ششم:
   How to talk about health problems
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هفتم:
   How to describe remarkable places
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هشتم:
   How to give detailed descriptions
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس نهم:
   How to talk about people's character
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دهم:
   How to present an argument
   [ مشاهده خلاصه درس ]

بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعه