خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 4فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 4
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  How to describe customs and habits
مرور درسآزمون
درس دوم:
  How to talk about good and bad service
مرور درسآزمون
درس سوم:
  How to talk about plans and intentions
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  How to talk about tastes and preferences
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  How to use appropriate language
مرور درسآزمون
درس ششم:
  How to talk about health problems
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  How to describe remarkable places
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  How to give detailed descriptions
مرور درسآزمون
درس نهم:
  How to talk about people's character
مرور درسآزمون
درس دهم:
  How to present an argument
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگرانبرنامه ریزی جهت مطالعهبرنامه ریزی نحوه مطالعه درسهای این دوره آموزشیکتابخانه مجازیمشاهده فایلهای ویدیویی کتاب اصلی این دوره آموزشیبازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشی