خودآموز امریکن انگلیش فایل ویرایش اول - سطح 1خودآموز امریکن انگلیش فایل ویرایش اول - سطح 1 (خلاصه درسها)
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Nice to meet you
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Cappuccino and fries
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Pretty woman
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  I can't ...
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  Who were they?
مرور درسآزمون
درس ششم:
  A house with a history
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  What does your food say about you?
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  The True False Show
مرور درسآزمون
درس نهم:
  Before we met
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگرانبرنامه ریزی جهت مطالعهبرنامه ریزی نحوه مطالعه درسهای این دوره آموزشیکتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشیبازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشی