فهرست درسهای خودآموز امریکن انگلیش فایل ویرایش اول - سطح 1

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :


درس اول:
  - Nice to meet you [مشاهده خلاصه درس]


درس دوم:
  - Cappuccino and fries [مشاهده خلاصه درس]


درس سوم:
  - Pretty woman [مشاهده خلاصه درس]


درس چهارم:
  - I can't ... [مشاهده خلاصه درس]


درس پنجم:
  - Who were they? [مشاهده خلاصه درس]


درس ششم:
  - A house with a history [مشاهده خلاصه درس]


درس هفتم:
  - What does your food say about you? [مشاهده خلاصه درس]


درس هشتم:
  - The True False Show [مشاهده خلاصه درس]


درس نهم:
  - Before we met [مشاهده خلاصه درس]


بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعه