فهرست درسهای خودآموز امریکن انگلیش فایل ویرایش اول - سطح 1

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :

درس اول:
   Nice to meet you
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوم:
   Cappuccino and fries
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس سوم:
   Pretty woman
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس چهارم:
   I can't ...
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس پنجم:
   Who were they?
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس ششم:
   A house with a history
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هفتم:
   What does your food say about you?
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هشتم:
   The True False Show
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس نهم:
   Before we met
   [ مشاهده خلاصه درس ]

بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعه