فهرست درسهای خودآموز امریکن انگلیش فایل ویرایش اول - سطح 2

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :


درس اول:
  - Who's who? [مشاهده خلاصه درس]


درس دوم:
  - Right place, wrong time [مشاهده خلاصه درس]


درس سوم:
  - Where are you going? [مشاهده خلاصه درس]


درس چهارم:
  - From rags to riches [مشاهده خلاصه درس]


درس پنجم:
  - Are you a party animal? [مشاهده خلاصه درس]


درس ششم:
  - I something bad can happen, it will [مشاهده خلاصه درس]


درس هفتم:
  - Famous fears and phobias [مشاهده خلاصه درس]


درس هشتم:
  - I hate weekends! [مشاهده خلاصه درس]


درس نهم:
  - What a week! [مشاهده خلاصه درس]


بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعه