فهرست درسهای خودآموز امریکن انگلیش فایل ویرایش اول - سطح 2

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :

درس اول:
   Who's who?
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوم:
   Right place, wrong time
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس سوم:
   Where are you going?
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس چهارم:
   From rags to riches
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس پنجم:
   Are you a party animal?
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس ششم:
   I something bad can happen, it will
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هفتم:
   Famous fears and phobias
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هشتم:
   I hate weekends!
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس نهم:
   What a week!
   [ مشاهده خلاصه درس ]

بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعه