فهرست درسهای خودآموز امریکن انگلیش فایل ویرایش اول - سطح 3

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :


درس اول:
  - Food: fuel or pleasure? [مشاهده خلاصه درس]


درس دوم:
  - Ka-ching! [مشاهده خلاصه درس]


درس سوم:
  - Modern manners [مشاهده خلاصه درس]


درس چهارم:
  - Back to school, age 35 [مشاهده خلاصه درس]


درس پنجم:
  - Slow down, you move too fast [مشاهده خلاصه درس]


درس ششم:
  - Love in the supermarket [مشاهده خلاصه درس]


درس هفتم:
  - Can we make our own luck? [مشاهده خلاصه درس]


بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعه