فهرست درسهای خودآموز امریکن انگلیش فایل ویرایش اول - سطح 3

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :

درس اول:
   Food: fuel or pleasure?
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوم:
   Ka-ching!
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس سوم:
   Modern manners
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس چهارم:
   Back to school, age 35
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس پنجم:
   Slow down, you move too fast
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس ششم:
   Love in the supermarket
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هفتم:
   Can we make our own luck?
   [ مشاهده خلاصه درس ]

بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعه