مروری بر فونتیک و آموزش تلفظ صحیح زبان انگلیسی

اصوات در زبان انگلیسی
/i:/ [see, agree, eat]
/ɪ/ [big, if, miss]
/u:/ [blue, too, shoe]
/ʊ/ [book, full, would]
/e/ [red, check, leg]
/ɜ:/ [bird, first, turn]
/æ/ [hat, back, jam]
/ɑ:/ [car, after, ask]
/Ʌ/ [bus, cup, London]
/ɔ:/ [call, ball, talk]
/ɒ/ [got, box, coffee]
/eɪ/  /aɪ/  /ɔɪ/
/ə/ [banana, doctor, under]
/ɪə/ [ear]   /eə/ [air]
/əʊ/ [no]   /aʊ/ [now]
صامتها در زبان انگلیسی
/p/ [pen]   /b/ [big]
/t/ [tea]   /d/ [day]
/k/ [key]   /g/ [go]
/f/ [feel]   /v/ [very]
/Ɵ/ [three]   /ð/ [they]
/s/ [sit]   /z/ [zoo]
/ʃ/ [fish]   /Ʒ/ [asia]
/tʃ/ [chips]   /dƷ/ [jam]
/m/   /n/  /ɳ/
/h/ [how, hat, help]
/l/ [life, learn, language]
/r/ [road, ready, right]
/w/ [well, warm, one]
/j/ [yes, young, usual]
نرم افزار آموزش تلفظ صحیح زبان انگلیسی شامل فایلهای صوتی و فیلمهای آموزشی می باشد که در این بخش تنها به معرفی فونتیکهای زبان انگلیسی و نحوه تلفظ صحیح آن اشاره می شود.
جهت خرید دوره کامل به قسمت نرم افزارهای آموزشی مراجعه نمایید.