بیان آهنگین جملات انگلیسی

درس دوم : He hates the rain / but he likes snow

در درس گذشته چهار قانون مهم تلفظ پلکانی را آموختیم.در این درس قوانین بیشتری را می آموزیم.

قانون پنجم : لغاتی كه مانند sound , like , feel و ... برای بیان احتمالات دور از امكان بكار می روند معمولا با آهنگ بالا ادا می شوند:

It sounds like rain, but I don’t think it is.
It looks like a diamond, but …
It smells like Chanel , but …
It feels like ….
It tastes like ….

نکته : توجه نمایید چنانچه احتمال وقوع امری زیاد باشد ، فقط همان موضوع با آهنگ بالا ادا می شود:

It sounds like rain. (It’s raining…)

قانون ششم :لغاتی كه در مقایسه هم بكار می روند معمولا با آهنگ بالا ادا می شوند:

He hates the rain, but he likes snow.

قانون هفتم :لغاتی مانند Shouldn’t , Wouldn’t , no , not , never و ... كه مفهوم منفی به جمله می دهند با آهنگ پایین ادا می شوند ولی Can’t با آهنگ بالا ادا می گردد.

It can’t rain when there’re no clouds.

مثال :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

قانون هشتم : در بیان كلمه ای كه مخفف یك سری از لغات است و همچنین در بیان شماره معمولا سیلاب آخر با آهنگ بالا ادا می شود:

IBM (Eye Bee Em)
PhD (pee Aitch Dee)
555-9123
9/6/62

توجه : جملات كلیشه ای زیر را با آهنگ مناسبشان از بر نمایید :

My name is Ann.
There’s a lot to learn.
The only way is …
I used to …

مثال :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

آشنایی با فونتیك های ضروری :

برای ادامه بحث می بایست به معرفی فونتیكهای ضروری پرداخته و شما را با یافتن تلفظ صحیح یك لغت از طریق فونتیك آن آشنا سازیم.
جهت مطالعه فونتیکهای رایج به صفحه بررسی فونتیکها و تلفظ صحیح زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

بازگشت به فهرست درس هابازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی  کتابخانه مجازی  خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار