بیان آهنگین جملات انگلیسی

درس سوم : Let’s have Chinese food for dinner

ادامه قوانین تلفظ جملات انگلیسی بر پایه روش پلکانی :

در جملاتی كه بر پایه ( It’s a X ) می باشند ، لغت X كه معمولا اسم است ، آهنگ تلفظ بالاتری دارد:

It’s a nail.
It’s a cake.
It’s a book.

در جملاتی كه بر پایه ( It’s X ) می باشند ، لغت X كه معمولا صفت است ، آهنگ تلفظ بالاتری دارد:

It’s short.
It’s hot.
It’s good.
It’s really short.

در جملاتی كه دارای صفت + موصوف هستند معمولا موصوف آهنگ تلفظ بالاتری دارد :

It’s a short nail.
It’s a good plan.
It’s the best book.
There’re four cards.

مثال :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

در جملاتی كه دارای تركیب اسم+اسم (‌بصورت یك كلمه تركیبی) می باشند معمولا اسم اول با آهنگ بالا تلفظ می شود:

It’s a phone-book.
It’s a finger-nail.
It’s a spot-light

توجه: هنگامی كه در جمله ای تاكید بر چیزی یا كسی یا ملیت خاص باشد( مانند Chinese) ، آن عبارت با آهنگ بالا تلفظ می گردد ( مانند خوردن غذای چینی در کشور آمریکا ) در غیر اینصورت عبارت مانند صفت اسم بعدی با آهنگ پایین تلفظ می گردد. ( مانند کتابی که به زبان انگلیسی نوشته شده باشد )

I never ate American food when I lived in Japan.
Let's have Chinese food for dinner.
An English book teaches the English language.
An English book is on any subject,but it came from England.

مثال :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.
بازگشت به فهرست درس هابازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی  کتابخانه مجازی  خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار