بیان آهنگین جملات انگلیسی

درس چهارم : I’d like to present you with this present

آهنگهای متفاوت فعل كمكی can:

در جملات مثبت فعل can با آهنگ پایین ادا می شود ولی زمانیكه مفهوم تاكیدی داشته باشد با آهنگ بالا تلفظ می گردد:

I can do it. (positive)
I can do it. (extra positive)

توجه : همانطور كه قبلا گفته شد can’t در جملات منفی با آهنگ بالا ادا می شود.

I can’t do it.

اسم و فعل : در كلماتی حالت اسم و فعل آنها مشابه است ( مانند record ) ، چنانچه بصورت اسم بكار روند ، سیلاب اول با آهنگ بالا و چنانچه بصورت فعل بكار روند ، سیلاب دوم با آهنگ بالا ادا می شود:

A record , To record
A project , To project

مثال :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

صفت - فعل : در كلماتی كه صفت و فعل آنها مشابه است ( مانند animate ) محل استرس مشابه می باشد فقط چنانچه لغت بصورت فعل بكار رود انتهای آن با حالت كشیده تر تلفظ می گردند:

Animate , To animate
Separate , To separate

مثال :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.
حالتهای متفاوت تلفظ to :

to معمولا بصورت t’ و كاملا نامحسوس تلفظ می گردد :

Today = ( t’day )
Tonight = (t’night)
He went to work = (He went t’work )

توجه : چنانچه قبل از to حرف با صدا آمده باشد ، to بصورت d’ تلفظ می گردد:

He told me to help. = ( He told me d’ help )
I go to work. = ( I go d’ work )
Let’s go to lunch = ( Let’s go d’ lunch )
تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.
بازگشت به فهرست درس هابازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی  کتابخانه مجازی  خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار