بیان آهنگین جملات انگلیسی

درس پنجم : Bless you

در تلفظ پیاپی کلمات یک جمله معمولا صدای حروفی اضافه تر از حروف اصلی نیز بگوش می رسند.یکی از مهمترین این حروف (w) و (y) است.رعایت این قانون تلفظ شما را روان تر و طبیعی تر می سازد. زمانیكه دو حرف صدا دار بدنبال هم می آیند معمولا یك (w) یا (y) مابین آنها تلفظ می گردد:

مثال :

Go away = ( Go (w) away )
I also need the other one = ( I (y) also need the (y) other one )
تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

گاهی اوقات هنگام اتصال كلمات یك جمله برخی از آواها حذف شده و آوای دیگری بجای آن قرار می گیرند. مثلا ممكن است شنیده باشید كه Would you بیشتر شبیه wouj ou تلفظ می گردد. آموختن مواردی كه موجب این تلفیق آواها و پدید آمدن آوای جدید می شود به شما كمك می كند تا تلفظ طبیعی تری داشته باشید.

قانون اول : D+Y=J

Did you see it? ( dij ou … )
Could you? ( couj ou )
Education ( ejukeishen )
Individual ( indivijel )

قانون دوم : S+Y=SH

Yes, you are ( yeshu are )
Bless you! (bleshu)
Insurance ( inshurance )
I’ll try to guess your age. ( I’ll try t’ geshurage )

مثال :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

قانون سوم : T+Y=CH

What’s your name? ( wacher name )
Can’t you? ( canchu )
Actually ( akchully )

قانون چهارم : Z+Y=ZH

How’s your family? ( howzhor family)
How was your trip? ( how wazhor trip )
Visual ( vizhewl )
Casual ( cazhewl )

مثال :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.
بازگشت به فهرست درس هابازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی  کتابخانه مجازی  خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار