بیان آهنگین جملات انگلیسی

درس ششم : Betty bought a bit of better butter

آهنگهای گوناگون تلفظ حرف T :

حرف T از جمله حروفی می باشد که بسته به موقعیت آن بصورتهای مختلفی تلفظ می گردد.

قانون اول : اگر T در حالت استرس لغت قرار بگیرد و یا در ابتدای پلکان باشد بصورت T قوی و با شدت تلفظ می گردد:

تلفظ صحیح زبان انگلیسی

مثال :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

قانون دوم : اگر T در میانه پلکان قرار گیرد بصورت D تلفظ می گردد :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی

مثال :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

قانون سوم : اگر T در انتهای پلکان قرار گیرد تقریبا تلفظ نمی گردد .

در این حالت زبان در وضعیت تلفظ T قرار می گیرد ولی صدایی بیرون نمی آید. مانند :

Hot , Hat , Right

قانون چهارم : اگر پس از T بلافاصله حرف N قرار گیرد ، T بصورت یک وقفه کوتاه تلفظ می گردد . مانند :

Forgotten, certain, curtain, bitten, button

قانون پنجم : اگر حرف T بلافاصله پس از حرف N قرار گیرد ، T بصورت N تلفظ می گردد . مانند :

Interview, interface, internet, enter , printer, interactive

مثال :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.
بازگشت به فهرست درس هابازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی  کتابخانه مجازی  خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار