بیان آهنگین جملات انگلیسی

درس هفتم : مرور نكات مهم - بخش اول

در درسهای 7 و 8 مروری خواهیم داشت به آنچه که تا کنون آموخته ایم.
خواهشمند است مثالهای عنوان شده را به دقت بررسی نمایید تا قوانین حاکم بر آنرا ملکه ذهن خود سازید.


در تلفظ پلکانی اسامی دارای اولویت بالاتری هستند تا افعال

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

در تلفظ پلکانی افعال دارای اولویت بالاتری هستند تا ضمایر

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

کاربرد و تلفظ عباراتی مانند pretty , sort of , kind of , a little :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

در جملات انگلیسی لغاتی که مورد تاکید می باشند با آهنگ بالا ادا می شوند

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

در تلفظ اعداد و spell کردن کلمات سیلاب آخر با آهنگ بالا ادا می شود :

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.
بازگشت به فهرست درس هابازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی  کتابخانه مجازی  خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار