بیان آهنگین جملات انگلیسی

درس هشتم : مرور نكات مهم - بخش دوم

در این درس بخش دوم تمرینات دوره ای نکات آموخته شده را با هم مرور می کنیم.
لطفا جهت درک بهتر قوانین آموخته شده ، تمرینات را با دقت گوش دهید.


کاربرد فونتیک در تلفظ صحیح لغات

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

در عباراتی که شامل صفت و موصوف هستند موصوف آهنگ بالاتری دارد

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

در اسامی مرکب اسم اول آهنگ تلفظ بالاتری دارد

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

لغاتی که حالت اسم و فعل آنها مشابه می باشد

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

حالتهای مختلف تلفظ T

تلفظ صحیح زبان انگلیسی
  جهت پخش فایل صوتی این بخش ، کلیلک نمایید.

سخن آخر :

در این دوره مهمترین قوانین تلفظ صحیح جملات انگلیسی را با هم آموختیم.با رعایت کردن این قوانین ، تلفظ لغت به لغت شما را به تلفظ آهنگین و زیبای انگلیسی تبدیل می کند.
توجه داشته باشید که تنها با تکرار جملات و تمرین زیاد این قوانین ملکه ذهن شما می گردد.

بازگشت به فهرست درس هابازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی  کتابخانه مجازی  خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار