کلاسهای آنلاین و رفع اشکال تحلیلگران

کلاسهای آنلاین و رفع اشکال تحلیلگران

در مطالعه درسهای دوره آموزشی با نکات مبهم مواجه شده اید؟ یک جلسه رایگان از کلاسهای آنلاین و رفع اشکال تحلیلگران به شما اختصاص یافته است.

کلاسهای آنلاین و رفع اشکال تحلیلگران که از طریق پیام رسان واتساپ ارایه شده، محیطی فراهم می کند تا استاد دوره، ضمن پاسخگویی نکات مبهم و ایراداتی که حین مطالعه درسها برای زبان آموز ایجاد شده، با ارایه راهنمایی های لازم، روند مطالعه درسها را در مسیر درست هدایت نماید.

یک جلسه رایگان از کلاسهای رفع اشکال:

شرکت در کلاسهای آنلاین و رفع اشکال تحلیلگران، الزامی نبوده و هزینه آن در بسته های نرم افزاری منظور نشده است. اما جهت آشنایی زبان آموزان با این طرح، در کلیه نرم افزارهای آموزشی Touchstone (سطح 1 تا 4) ، Speak Now (سطح 1 تا 4) ، English Result (سطح 1 تا 4) و American English File (استارتر تا سطح 4) یک جلسه کلاس رفع اشکال رایگان در نظر گرفته شده که می توانید پس از نصب نرم افزار و مطالعه درسها، جهت رفع اشکال درس اول یا دوم استفاده نمایید.

هزینه کلاسهای آنلاین و رفع اشکال:

هزینه کلاسهای آنلاین و رفع اشکال برای هر جلسه، مبلغ 50 هزار تومان می باشد که می بایست پس از شرکت در جلسه رایگان و جهت ادامه جلسات بعدی پرداخت گردد. هر جلسه تنها به یک فصل از کتاب اختصاص دارد که می توانید سوالات و نکات مبهم را در خصوص همان درس بصورت ویس از استاد دوره پرسیده و پاسخ خود را دریافت نمایید. حداکثر زمان اختصاص داده شده برای یک جلسه، 30 دقیقه بوده و با توجه به اینکه ممکن است استاد در دسترس نباشد و پاسخ وی با تاخیر ارسال گردد، مجموع زمان ویسهای ارسال و دریافت شده در نظر گرفته می شود. (به عبارت دیگر مجموع زمان ویسهای ارسال و دریافت شده نمی بایست از 30 دقیقه فراتر رود)

از آنجاییکه هر جلسه از کلاس آنلاین و رفع اشکال بمدت 30 دقیقه و تنها به یک درس اختصاص داده شده، زبان آموز می تواند تنها در صورت بروز سوال، هزینه یک جلسه را پرداخت نموده و پاسخ پرسشهای خود را دریافت نماید. این امر در صرفه جویی هزینه های پرداختی توسط زبان آموز تاثیر بسزایی خواهد داشت.

جهت رفع اشکال در پیام رسان واتساپ (پس از مطالعه درس اول) شماره سریال دوره آموزشی خریداری شده را وارد نمایید:

-