attack ●●●●○
تلفظ آنلاین

Oxford 3000 vocabulary

SPEAKING vocabulary

WRITING vocabulary

COLLOCATION

attack /əˈtæk/ noun
attack verb


اعتداء ، تعدی ، تک کردن ، افند ، تک ، تکش ، حمله کردن بر ، مبادرت کردن به ، تاخت کردن ، با گفتار ونوشتجات بدیگری حمله کردن ، حمله ، تاخت و تاز ، یورش ، اصابت یا نزول ناخوشی ، قانون ـ فقه: حمله ، مبادرت کردن به ، روانشناسی: حمله ، ورزش: فشار برای پایان دادن به عمل یک بازیگر کریکت ، علوم نظامی: حمله کردن ، علوم دریایی: تک
کامپیوتر: حمله

[TahlilGaran] Persian Dictionary

attack
[verb]
Synonyms:
- assault, invade, lay into (informal), raid, set upon, storm, strike (at)
- criticize, abuse, blame, censure, have a go (at) (informal), put down, vilify
[noun]
Synonyms:
- assault, campaign, charge, foray, incursion, invasion, offensive, onslaught, raid, strike
- criticism, abuse, blame, censure, denigration, stick (slang), vilification
- bout, convulsion, fit, paroxysm, seizure, spasm, stroke
Antonyms: defense
Contrasted words: defend, guard, protect, shield, combat, oppose, resist, withstand, dawdle, lag, poke, putter, championing, justification, protection, support, vindication, opposition, resistance, defending, guarding, protecting, sheltering, submissiveness, yielding
Related Idioms: gang up on, light into, sail into, set upon, take the offensive, address (or apply or devote) oneself to, give oneself up to
Related Words: invade, irrupt, charge, raid, rush, besiege, blockade, encompass, invest, beleaguer, beset, harass, harry, press, turn (on), buckle (to or down or down to), fall to, pitch in, wade (in or into), descent, drive, foray, push, sally, sortie, blitz, incursion, inroad, surprise, action, battle, bellicosity, chauvinism, jingoism, warmongering, activation, militarization, mobilization, muster, outbreak, paroxysm, spasm, affection, ailment, complaint, disease, disorder
English Thesaurus: attack, ambush, mug, stab, assault, ...

[TahlilGaran] English Synonym Dictionary

I. attack1 S2 W2 /əˈtæk/ noun
[Word Family: noun: attack, counterattack, attacker; verb: attack, counterattack; adjective: attacking, counterattacking]

1. VIOLENCE AGAINST SOMEBODY/SOMETHING [countable] an act of violence that is intended to hurt a person or damage a place
attack on
There have been several attacks on foreigners recently.
a bomb attack
a knife attack
an arson attack (=an attempt to destroy a building using fire)
victims of racial attacks

2. IN A WAR [uncountable and countable] the act of using weapons against an enemy in a war:
The attack began at dawn.
attack on
the attack on Pearl Harbor
be/come under attack
Once again we came under attack from enemy fighter planes.
Rebel forces launched (=started) an attack late Sunday night.
air/missile/nuclear etc attack
the threat of nuclear attack

3. CRITICISM [uncountable and countable] a strong and direct criticism of someone or something
attack on
The magazine recently published a vicious personal attack on the novelist.
be/come under attack (=be strongly criticized)
The company has come under fierce attack for its decision to close the factory.
go on the attack (=start to criticize someone severely)

4. ILLNESS [countable] a sudden short period of suffering from an illness, especially an illness that you have often
attack of
I had a bad attack of flu at Christmas.
He died after suffering a severe asthma attack.heart attack

5. EMOTION [countable] a short period of time when you suddenly feel extremely frightened or worried and cannot think normally or deal with the situation
panic/anxiety attack
Her heart began to pound frantically, as if she were having a panic attack.
attack of
a sudden attack of nerves

6. ATTEMPT TO STOP SOMETHING [uncountable and countable] actions that are intended to get rid of or stop something such as a system, a set of laws etc
attack on
The new measures were seen by many as an attack on the Scottish way of life.

7. SPORT
a) [uncountable and countable] an attempt by a player or group of players to score goals or win points
b) British English [singular] the players in a team that are responsible for trying to score goals or win points Synonym : offense American Englishdefence
in attack
Heath will play alongside Smith in attack.

8. DAMAGE [uncountable and countable] when something such as a disease, insect, or chemical damages something:
Unfortunately, the carved ceilings have suffered woodworm attack over the years.

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

II. attack2 S3 W2 verb
[Word Family: noun: attack, counterattack, attacker; verb: attack, counterattack; adjective: attacking, counterattacking]
[Date: 1600-1700; Language: French; Origin: attaquer, from Old Italian attaccare 'to attach', from stacca 'sharp post']

1. USE VIOLENCE [intransitive and transitive] to deliberately use violence to hurt a person or damage a place:
She was attacked while walking home late at night.
His shop was attacked by a gang of youths.
Snakes will only attack if you disturb them.
attack somebody/something with something
He needed 200 stitches after being attacked with a broken bottle.

2. IN A WAR [intransitive and transitive] to start using guns, bombs etc against an enemy in a war:
Army tanks attacked a village near the capital on Sunday.

3. CRITICIZE [transitive] to criticize someone or something very strongly:
Last year Dr Travis publicly attacked the idea that abortion should be available on demand.
attack somebody for (doing) something
Newspapers attacked the government for failing to cut taxes.
strongly/bitterly/savagely etc attack somebody/something

4. DAMAGE [transitive] if something such as a disease, insect, or chemical attacks something, it damages it:
a cruel disease that attacks the brain and nervous system

5. BEGIN DOING [transitive] to begin to do something in a determined and eager way:
She immediately set about attacking the problem.
Martin attacked his meal (=started eating) with vigour.

6. SPORT [intransitive and transitive] to move forward and try to score goals or win points ⇒ defend:
Brazil began to attack more in the second half of the match.

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

attack
noun
I. violence against sb
ADJ. brutal, frenzied, horrific, savage, serious, vicious, violent | unprovoked | racist, sexual | arson, gun, knife an increase in knife attacks on police officers
QUANT. series, spate, wave
VERB + ATTACK carry out Two teenagers carried out a frenzied attack on a local shopkeeper.
be subjected to He was subjected to a violent attack.
ATTACK + VERB happen, occur, take place Where did the attack happen?
PREP. ~ against vicious attacks against pensioners
~ by an attack by an armed gang
~ on an attack on a bus driver
PHRASES a victim of an attack

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

attack
II. act of violence in war
ADJ. all-out, full-scale, major | sustained | surprise | retaliatory | mock | flank, frontal | enemy, guerrilla, terrorist | air, bomb, missile, mortar, nuclear
QUANT. series The southern border towns have suffered a series of attacks.
VERB + ATTACK carry out, launch, lead, make, mount, spearhead The soldiers mounted an all-out attack on the village.
come under, suffer They came under sustained attack from the air.
repel, repulse, resist | survive, withstand Most of the population would stand little chance of surviving a nuclear attack.
press home, renew Bombers pressed home their attack, causing severe damage to harbour installations.
ATTACK + VERB happen, occur, take place The attack took place under cover of darkness.
fail, succeed
PREP. under ~ The province has been under attack from the rebels.
~ against attacks against civilians
~ by an attack by rebel forces
~ on an attack on enemy positions

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

attack
III. criticism
ADJ. bitter, blistering, fierce, outspoken, savage, scathing, scurrilous, stinging, vigorous | personal Is this a personal attack on the president, or a criticism of the government?
concerted | verbal
VERB + ATTACK deliver, go on the, launch, make, mount, unleash Doctors have gone on the attack, accusing the government of incompetence.
come under, provoke All politicians come under attack for their views. The government's decision has provoked an attack from leaders of the health service.
PREP. ~ on/upon an attack on my integrity
PHRASES a/the line of attack The first line of attack is often name-calling.
open to attack He has laid himself wide open to attack.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

attack
IV. sudden illness
ADJ. acute, sudden | bad, nasty, severe | fatal | mild, slight | recurrent | asthma, heart, panic a fatal heart attack
VERB + ATTACK experience, have, suffer (from) He suffers from attacks of anxiety.
bring on, cause, trigger a heart attack brought on by stress
ATTACK + VERB happen, occur, take place
PREP. ~ of a sudden attack of nerves

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

attack
verb
I. use violence
ADV. brutally, savagely, viciously, violently She was brutally attacked by two men.
physically
PREP. with He attacked her with a knife.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

attack
II. criticize
ADV. fiercely, savagely, sharply, strongly, vigorously
PREP. for The police have been strongly attacked for not taking immediate action.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

attack

a bomb attack (=usually intended to achieve a political aim)
Animal rights activists are believed to have carried out the bomb attack.
a terrorist attack
The accused men went on trial Monday for America’s worst-ever terrorist attack.
a knife/gun attack
He was sentenced to nine years in prison for the knife attack.
an arson attack (=intended to destroy a building by burning it)
Ten classrooms were completely destroyed in the arson attack.
a violent/vicious/brutal attack
Police described it as an extremely violent attack.
a horrific attack
'This was a horrific attack,' said Detective Chief Superintendent Ron Astles.
a frenzied attack (=very violent and uncontrolled)
The woman was stabbed to death in a frenzied attack at her home.
a racial attack
Staffordshire police are treating the incident as a racial attack.
a sexual attack
There was no indication of a sexual attack.
an unprovoked attack (=in which the victim did nothing to cause the attack)
Their teenage son was knocked to the ground, kicked and punched in an unprovoked attack.
a motiveless attack (=that happens for no reason)
He was stabbed to death in an apparently motiveless attack.
carry out an attack
The man who carried out the attack has been described as white and 25 to 32 years old.
an attack happens/takes place (also an attack occurs formal)
The attack took place at around 10 pm Thursday.
a series/spate/wave of attacks (=a number of attacks in a row)
The killing follows a series of brutal attacks on tourists.
the victim of an attack
She was the victim of an attack in her own home.
a nuclear attack
They would not risk a nuclear attack on the United States.
an all-out attack (=that is done with a lot of determination)
General Smith was in favour of an all-out attack on the enemy.
a full-scale attack (=that uses all the available soldiers and weapons)
German troops launched a full-scale attack on the city.
an armed attack
Armed attacks against Israeli settlements are on the increase.
a surprise attack
We launched a surprise attack on their camp just before dawn.
a missile/rocket/mortar attack
There were 15 dead and 20 wounded in a missile attack on the capital.
an air/bomb attack (=an attack from a plane using bombs)
Malta was under heavy air attack.
launch an attack
In April the French army launched an attack.
lead/mount an attack
The King now prepared to mount an attack on Granada.
come under attack
Camps in the south came under attack from pro-government forces.
be under attack
He arrived when the base was under attack from mortar and small arms fire.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary


TahlilGaran Online Dictionary ver 13.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی attack) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.5 : 2112
4.5دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی attack)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی attack) | موسس و مدیر مسئول :