catch ●●●●●
تلفظ آنلاین

Oxford 3000 vocabularySPEAKING vocabularyWRITING vocabularyCOMMON ERRORSCOLLOCATIONIDIOM

catch /kætʃ/ verb (past tense and past participle caught /kɔːt $ kɒːt/)
Catch-22 /ˌkætʃ twentiˈtuː/ noun [uncountable]

Irregular Forms: (caught)


بل گیری ، رسیدن به نفر جلو ، کشتی کج ، بازی دستش ده ، بل گرفتن دخول پارو در اب ، مانوردادن روی موج و رانده شدن موج سوار بطرف ساحل ، نیروی اولیه بازوی شناگر در شروع حرکت ماهی گرفتن ، از هوا گرفتن ، بدست اوردن ، جلب کردن ، درک کردن ، فهمیدن ، دچار شدن به ، عمل گرفتن ، اخذ ، دستگیره ، لغت چشمگیر ، شعار ، ورزش: گرفتن ، علوم دریایی: پارو به اب
catch
[verb]
Synonyms:
- seize, clutch, get, grab, grasp, grip, lay hold of, snatch, take
- capture, apprehend, arrest, ensnare, entrap, snare
- discover, catch in the act, detect, expose, find out, surprise, take unawares, unmask
- contract, develop, get, go down with, incur, succumb to, suffer from
- make out, comprehend, discern, get, grasp, hear, perceive, recognize, sense, take in
[noun]
Synonyms:
- fastener, bolt, clasp, clip, latch
- drawback, disadvantage, fly in the ointment, hitch, snag, stumbling block, trap, trick
Antonyms: miss
Contrasted words: free, release
Related Idioms: come upon, fall ill (of or with), fall victim to
Related Words: clutch, grab, snatch, clasp, grasp, grip, ensnare, entangle, entrap, snare, tangle, trap, baffle, confound, nonplus, perplex, stick, stump, abash, disturb, embarrass, put out, confuse, flurry, fluster, rattle, reach
English Thesaurus: catch, arrest, apprehend, capture, take somebody prisoner, ...

[TahlilGaran] English Synonym Dictionary

I. catch1 S1 W1 /kætʃ/ verb (past tense and past participle caught /kɔːt $ kɒːt/)
[Date: 1100-1200; Language: Old North French; Origin: cachier 'to hunt', from Vulgar Latin captiare, from Latin captare 'to try to catch', from capere 'to take']

1. TAKE AND HOLD
a) [intransitive and transitive] to get hold of and stop an object such as a ball that is moving through the air ⇒ throw:
Stephen leapt up and caught the ball in one hand.
‘Pass me that pen, would you?’ ‘Here you are. Catch!’
The kids were throwing and catching a frisbee down on the beach.
b) [transitive] to suddenly take hold of someone or something with your hand:
He caught her elbow to steady her.
Miss Perry caught hold of my sleeve and pulled me back.

2. FIND/STOP SOMEBODY [transitive]
a) to stop someone after you have been chasing them and not let them get away:
‘You can’t catch me!’ she yelled, running away.
b) to find a criminal or enemy and stop them from escaping Synonym : capture:
State police have launched a massive operation to catch the murderer.
If you go back to the city, you’re bound to get caught.

3. SEE SOMEBODY DOING SOMETHING [transitive] to see someone doing something that they did not want you to know they were doing
catch somebody doing something
I caught him reading my private letters.
Gemma turned around and caught the stranger looking at her intently.
catch somebody in the act (of doing something) (=catch someone while they are doing something illegal)
The gang was caught in the act of unloading the cigarettes.
He was caught red-handed (=as he was doing something wrong) taking money from the cash register.
catch somebody at it
We knew he’d been cheating, but we’d never caught him at it before.

4. ILLNESS [transitive] to get an infectious disease:
Anton caught malaria in Mali, and nearly died.
Many young people are still ignorant about how HIV is caught.
catch something from/off somebody/something
Typhoid and cholera are often caught from contaminated water supplies.
I caught chicken pox off my friend at school.
catch your death (of cold) British English spoken (=get a very bad cold)
Don’t stand out in the rain. You’ll catch your death.

5. catch somebody by surprise, catch somebody off guard, catch somebody napping/unawares (also catch somebody on the hop British English) to do something or to happen when someone is not expecting it or prepared for it:
Her question caught him off guard.

6. catch somebody with their pants/trousers down to discover that someone is doing something that they should not be doing or has not done something that they should have done:
He’s not the first politician to be caught with his pants down, and he won’t be the last.

7. ANIMAL/FISH [transitive] to trap an animal or fish by using a trap, net, or hook, or by hunting it:
Did you catch any fish?
Early settlers caught rabbits and squirrels and even rats in order to survive.

8. catch a train/plane/bus to get on a train, plane etc in order to travel on it, or to be in time to get on a train, plane etc before it leaves:
I caught the 7.15 train to London.
There’s a train in now. If you run, you’ll just catch it.
I have to hurry – I have a bus to catch.

9. NOT MISS SOMEBODY/SOMETHING [transitive] to not be too late to do something, see something, talk to someone etc Antonym : miss:
I managed to catch her just as she was leaving.
I just caught the last few minutes of the documentary.
Tumours like these can be treated quite easily if they’re caught early enough.
catch the post British English (=post letters in time for them to be collected that day)

10. GET STUCK [intransitive and transitive] if your hand, finger, clothing etc catches or is caught in something, it gets stuck in it accidentally:
His overalls caught in the engine.
Her microphone was forever getting caught on her clothes.

11. catch sb’s attention/interest/imagination etc to make you notice something and feel interested in it:
Lucie whistled sharply to catch the other girl’s attention.
This is a story that will catch the imagination of every child.

12. not catch something spoken to not hear or understand what someone says:
I’m afraid I didn’t catch your name.

13. HEAR [transitive] to manage to hear a sound:
I caught the muffled thud of a car door slamming in the street.

14. catch you later spoken used to say goodbye:
‘I’ll give you a call in a couple of days.’ ‘Okay. Catch you later.’

15. DO/SEE SOMETHING [transitive] especially American English spoken to go somewhere in order to do or see something:
We could catch a movie (=go to a movie).
M Records caught his act and signed him immediately.

16. catch a ride American English spoken to go somewhere in someone else’s car:
I caught a ride as far as Columbus.

17. you won’t catch me doing something (also you won’t catch me somewhere) spoken used to say that you would never do something:
I love dancing but you won’t catch me being the first on the dance floor!

18. catch it informal to be punished by someone such as a parent or teacher because you have done something wrong:
You’ll catch it if Dad finds out.

19. catch a glimpse of somebody/something to see someone or something for a very short time:
Fans waited for hours at the airport to catch a glimpse of their idol.

20. catch sight of somebody/something to suddenly see someone or something that you have been looking for or have been hoping to see:
I caught sight of her in the crowd.

21. DESCRIBE WELL [transitive] to show or describe the character or quality of something well in a picture, piece of writing etc Synonym : capture:
a novel that catches the mood of post-war Britain

22. BURN
a) catch fire if something catches fire, it starts to burn accidentally:
Two farm workers died when a barn caught fire.
b) [intransitive] if a fire catches, it starts to burn:
For some reason the charcoal wasn’t catching.

23. catch sb’s eye
a) to attract someone’s attention and make them look at something:
Out on the freeway, a billboard caught his eye.
b) to look at someone at the same moment that they are looking at you:
Every time she caught his eye, she would glance away embarrassed.

24. catch yourself doing something to suddenly realize you are doing something:
Standing there listening to the song, he caught himself smiling from ear to ear.

25. HIT [transitive] to hit someone in or on a particular part of their body:
The punch caught him right in the face.

26. be/get caught in/without etc something to be in a situation that you cannot easily get out of or in which you do not have something you need:
We got caught in a rainstorm on the way here.
Here’s a useful tip if you’re caught without a mirror.

27. catch your breath
a) to pause for a moment after a lot of physical effort in order to breathe normally again:
Hang on a minute – let me catch my breath!
b) to stop breathing for a moment because something has surprised, frightened, or shocked you
c) to take some time to stop and think about what you will do next after having been very busy or active:
It was an enforced absence from work, but at least it gave me a little time to catch my breath before the final push.

28. CONTAINER [transitive] if a container catches liquid, it is in a position where the liquid falls into it:
Place the baking sheet under the muffin pan to catch the drips.

29. SHINE [transitive] if the light catches something or if something catches the light, the light shines on it:
The sunlight caught her hair and turned it to gold.

30. catch the sun informal if you catch the sun, your skin becomes red and sometimes sore because of the effects of sunlight:
You’ve caught the sun on the back of your neck.

31. WIND [transitive] if something catches the wind or the wind catches something, it blows on it:
Gary swung the sail round to catch the light wind.

32. SPORT
a) [transitive] to end a player’s innings in cricket by catching the ball that is hit off their bat before it touches the ground
b) [intransitive] to be the catcher in a game of baseball

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

II. catch2 noun

1. [countable] an act of catching a ball that has been thrown or hit:
Hey! Nice catch!

2. [countable usually singular] informal a hidden problem or difficulty:
This deal looks too good to be true – there must be a catch somewhere.
the catch is (that)
The catch is that you can’t enter the competition unless you’ve spent $100 in the store.

3. [countable] a hook or something similar for fastening a door or lid and keeping it shut

4. [countable] a quantity of fish that has been caught at one time

5. [uncountable] a simple game in which two or more people throw a ball to each other:
Let’s go outside and play catch.

6. a catch in your voice/throat a short pause that you make when you are speaking, because you feel upset or are beginning to cry:
There was a catch in Anne’s voice and she seemed close to tears.

7. a (good) catch someone who is a good person to have a relationship with or to marry because they are rich, attractive etc – often used humorously

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

Catch-22 /ˌkætʃ twentiˈtuː/ noun [uncountable]
[Date: 1900-2000; Origin: Catch-22 book (1961) by Joseph Heller in which such situations are described]
an impossible situation that you cannot solve because you need to do one thing in order to do a second thing, but you cannot do the second thing until you have done the first:
It’s a Catch-22 situation – without experience you can’t get a job and without a job you can’t get experience.

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

catch
noun
I. act of catching sth
ADJ. brilliant, clean, easy, fine, good, nice
VERB + CATCH take Roger took some brilliant catches at today's match.
drop, miss

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

catch
II. number of fish that sb has caught
ADJ. big, bumper, good, huge, large, record Fishermen have been landing record catches this season.
poor
VERB + CATCH land, make
CATCH + VERB decline, fall Catches fell because of the new dam.
go up, increase
PREP. ~ of a bumper catch of tuna
PHRASES the day's catch a restaurant where you can sample the day's catch

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

catch
III. device for fastening sth
ADJ. door, window | safety the safety catch on a gun
VERB + CATCH slip (off), undo, unfasten, unlock Fran slipped the catch on the door, then turned to say goodbye.
close

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

catch
verb
BAD: The dialogue in this video is very difficult to catch.
GOOD: The dialogue in this video is very difficult to understand.
BAD: At that time I couldn't speak or catch English at all.
GOOD: At that time I couldn't speak or understand English at all.

Usage Note:
Catch (= hear and/or understand) is used only in connection with what someone has just said: 'I'm afraid I didn't quite catch the last point. Could you go over it again?' 'Did either of you manage to catch her name?'

[TahlilGaran] Dictionary of Common Errors

catch 22
a situation where one thing must happen in order to cause another thing to happen, but because the first thing does not happen the second thing cannot happen.
If you don't have a place to stay, you can't get a job and with no job, you can't get an apartment. It's a catch 22 situation.

[TahlilGaran] English Idioms Dictionary

catch-22
a situation which contradicts itself, a paradoxical situation
It was a catch-22 situation and if I went to work there would be problems but if I did not go to work there would also be problems.

[TahlilGaran] English Idioms Dictionary

catch-22
n., informal From Joseph Heller's novel "Catch-22", set in World War II.
1. A regulation or situation that is self-contradictory or that conflicts with another regulation. In Heller's book it referred to the regulation that flight crews must report for duty unless excused for reasons of insanity, but that any one claiming such an excuse must, by definition, be sane.
Government rules require workers to expose any wrongdoing in their office, but the Catch-22 prevents them from their doing so, because they are not allowed to disclose any information about their work.
2. A paradoxical situation.
The Catch-22 of job-hunting was that the factory wanted to hire only workers who had experience making computers but the only way to get the experience was by working at the computer factory.

[TahlilGaran] English Idioms Dictionary


TahlilGaran Online Dictionary ver 14.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2020.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی catch) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.89 : 2170
4.89دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی catch)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی catch) | موسس و مدیر مسئول :