mark ●●●●○
تلفظ آنلاین

Oxford 3000 vocabulary

SPEAKING vocabulary

WRITING vocabulary

COMMON ERRORS

COLLOCATION

Deutschmark /ˈdɔɪtʃmɑːk $ -mɑːrk/ (also mark) noun [countable]
mark /mɑːk $ mɑːrk/ noun [countable]


نشان کردن ، مارک (واحد پول کشور المان) ، نشانه کردن حریف ، 0 1امتیاز کامل بولینگ مهار ک_ردن ح_ریف ، بل گی_ری خوب ، هدف نقطه اغاز ، علامت گذاری کردن ، نشانه هدف ، نمره گذاری کردن ، ارزه ، نمره ، نشانه ، نشان ، داغ ، هدف ، پایه ، نقطه ، درجه ، مرز ، حد ، علامت گذاشتن ، توجه کردن ، علوم مهندسی: مارک ، کامپیوتر: علامت ، معماری: پایه ، قانون ـ فقه: ایه ، روانشناسی: علامت گذاری ، بازرگانی: علامت ، ورزش: نقطه فرود ، علوم نظامی: اثر
الکترونیک: نشان ، علامت ، کامپیوتر: ایه ، فقهی: علامت گذاشتن ، نشان کردن ، نشان ، علامت ، مارک ، واحد پول کشور المان ، : علوم مهندسی: نشانه کردن حریف ، 10 امتیاز کامل بولینگ مهار ک_ردن ح_ریف ، بل گی_ری خوب ، هدف نقطه اغاز ، نقطه فرود ، ورزشی: علامت گذاری کردن ، علامت ، بازرگانی: نشانه ، هدف ، پایه ، معماری: علامت گذاری کردن ، علامت ، نشانه هدف ، اثر ، علوم نظامی: نمره ، نمره گذاری کردن ، علامت ، علامت گذاری ، روانشناسی: ارزه ، نمره ، نشانه ، نشان ، علامت ، داغ ، هدف ، پایه ، نقطه ، درجه ، مرز، حد، علامت گذاشتن ، توجه کردن کامپیوتر: علامت ، مارک ، آرم

[TahlilGaran] Persian Dictionary

mark
[noun]
Synonyms:
- spot, blemish, blot, line, scar, scratch, smudge, stain, streak
- sign, badge, device, emblem, flag, hallmark, label, symbol, token
- criterion, measure, norm, standard, yardstick
- target, aim, goal, object, objective, purpose
[verb]
Synonyms:
- scar, blemish, blot, scratch, smudge, stain, streak
- characterize, brand, flag, identify, label, stamp
- distinguish, denote, exemplify, illustrate, show
- observe, attend, mind, note, notice, pay attention, pay heed, watch
- grade, appraise, assess, correct, evaluate
Related Idioms: set apart
Related Words: attribute, emblem, symbol, type, character, property, quality, label, stamp, bespeak, betoken, denote, signify, record, register, attend, heed, regard
English Thesaurus: mark, spot, stain, smudge, smear, ...

[TahlilGaran] English Synonym Dictionary

Mark, Saint
one of Jesus Christ's disciples (=his close friends and followers). He is believed to have written The Gospel according to St Mark, which describes the life and teaching of Jesus.

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

I. Deutschmark /ˈdɔɪtʃmɑːk $ -mɑːrk/ (also mark) noun [countable]
[Date: 1900-2000; Language: German; Origin: 'German mark']
the standard unit of money used in Germany before the euro

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

II. mark1 S3 W2 /mɑːk $ mɑːrk/ noun [countable]
[Sense 1-20, 22: Language: Old English; Origin: mearc 'border, edge, sign']
[Sense 21: Date: 1800-1900; Language: German]

1. DIRT a spot or dirty area on something that spoils its appearance:
I can’t get these marks out of my T-shirt.
His feet left dirty marks all over the floor.
The skid marks (=marks left by a car’s tyres) were over 30 feet long.

2. DAMAGED AREA a cut, hole, or other small sign of damage
burn/scratch/bite etc mark
a burn mark on the kitchen table
There were scratch marks all over the victim’s body.

3. COLOURED AREA a small area of darker or lighter colour on a plain surface such as a person’s skin or an animal’s fur:
The kitten is mainly white with black marks on her back.birthmark

4. WRITING a shape or sign that is written or printed:
What do those strange marks at the top mean?
Make a mark at the bottom of the page.

5. LEVEL/NUMBER a particular level, number, amount etc
pass/reach/approach etc the ... mark
The temperature is not expected to reach the 20 degree mark in the next few days.
In 1976 unemployment in Britain passed the one million mark.

6. STUDENT’S WORK especially British English a letter or number given by a teacher to show how good a student’s work is Synonym : grade American English
good/high mark
The highest mark was a B+.
Her marks have been a lot lower this term.
She always gets good marks.
pass mark (=the mark you need in order to pass an exam)
The pass mark was 75%.
full/top marks (=the highest possible mark)

7. full/top marks for effort/trying/persistence etc British English spoken used to praise someone for trying hard to do something, even though they did not succeed:
I have to give you top marks for determination.

8. high/low mark approval or disapproval of something or of the way someone has done something:
Parents gave the kit high marks.
his low marks as transportation chief

9. make/leave your mark to become successful or famous:
It took him only two games to make his mark.
make/leave your mark as
He made his mark as a pianist in the 1920s.
make/leave your mark on/in
He has left his mark on baseball history.

10. leave/make its mark on somebody/something to affect someone or something so that they change in a permanent or very noticeable way:
Singers like Franklin and Redding helped gospel music make its mark on popular culture.
Growing up during the war had left its mark on her.

11. off the mark/wide of the mark not correct Synonym : inaccurate:
Our cost estimate was way off the mark.

12. close to the mark correct:
His next guess was closer to the mark.

13. be a mark of something to show that someone or something is a particular thing, has a particular quality etc Synonym : be a sign of something:
The ability to perform well under pressure is the mark of a true champion.

14. a mark of respect/honour/affection etc something that happens or is done to show respect, honour etc
a mark of respect/honour/affection etc for
The plaque awarded to Grant is a mark of recognition for his years of service.
There was a two-minute silence as a mark of respect for the dead.

15. Mark 2/6 etc (also mark 2/6 etc)
a) especially British English a particular type or model of a car, machine etc:
an old Mark 2 Ford Cortina
b) a measurement used in Britain for the temperature of a gas oven:
Cook for 40 minutes at gas mark 6.

16. hit/miss the mark
a) to hit or miss the thing that you were shooting at
b) to succeed or fail to have the effect you wanted:
Although it contains a certain amount of truth, this theory ultimately misses the mark.

17. be quick/slow/first etc off the mark informal to be quick, slow, first etc to understand things or react to situations:
You’ll have to be quick off the mark if you want to find a job around here.

18. not up to the mark British English
a) not good enough:
Her work just isn’t up to the mark.
b) old-fashioned not well and healthy:
I’m not feeling quite up to the mark today.

19. the halfway mark the point in a race, journey, or event that is half way between the start and the finish

20. bear the mark of something
a) to show the physical signs of something which happened in the past:
His face bore the marks of many missions.
b) if something bears the mark of something or someone, it has signs that show who or what made it or influenced it:
His speech bore all the marks of his military background.

21. on your mark(s), get set, go! spoken said in order to start a race

22. MONEY the standard unit of money used in Germany before the euro

23. SIGNATURE old use a sign in the form of a cross, used by someone who is not able to write their name
HINT:
Do not use mark to mean ‘a product made by a particular company’. Use make or brand: an expensive make of camera | a well-known brand of toothpaste
exclamation mark, ⇒ overstep the mark at overstep(2), ⇒ punctuation mark, question mark, speech marks

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

III. mark2 S2 W2 verb
[Word Family: verb: mark; adverb: markedly; adjective: markedunmarked]
[Language: Old English; Origin: mearcian]

1. WRITE ON SOMETHING [transitive] to write or draw on something, so that someone will notice what you have written:
I’ve marked the pages you need to look at.
mark something with something
When you’re done, put your sheet in the envelope marked with your name.
mark something on something
Peter marked his name on the first page.
mark something personal/fragile/urgent etc
a document marked ‘confidential’
mark somebody present/absent (=write on an official list that someone is there or not there, especially in school)
Any student who is more than 20 minutes late for class will be marked absent.
All school uniform should be clearly marked with the child’s name.

2. DAMAGE [intransitive and transitive] to make a mark on something in a way that spoils its appearance or damages it, or to become spoiled in this way:
Take off your shoes so you don’t mark the floor.
The disease had marked her face for life.
The table marks easily, so please be careful.

3. CELEBRATE [transitive] to celebrate an important event:
celebrations to mark Australia Day
mark something with something
Carter’s 90th birthday will be marked with a large party at the Savoy Hotel.
Mrs Lawson was presented with a gold watch to mark the occasion.

4. SHOW POSITION [transitive] to show where something is:
A simple wooden cross marked her grave.
He had marked the route on the map in red.
mark something with something
Troop positions were marked with colored pins.
She placed a bookmark between the pages to mark her place.

5. YEAR/MONTH/WEEK [transitive] if a particular year, month, or week marks an important event, the event happened on that date during a previous year:
This week marks the 250th anniversary of the birth of Joseph Priestley.

6. SHOW A CHANGE [transitive] to be a sign of an important change or an important stage in the development of something:
Her latest novel marks a turning point in her development as a writer.
The move seemed to mark a major change in government policy.
These elections mark the end of an era.

7. QUALITY/FEATURE [transitive usually passive] if something is marked by a particular quality or feature, it is a typical or important part of that thing Synonym : characterize:
The villages of East Anglia are marked by beautiful churches with fine towers.

8. STUDENT’S WORK [transitive] especially British English to read a piece of written work and put a number or letter on it to show how good it is Synonym : grade American English:
I’ve got a pile of exam papers to mark.

9. SPORT [transitive] especially British English to stay close to a player of the opposite team during a game Synonym : guard American English

10. be marking time to spend time not doing very much except waiting for something else to happen:
I was just marking time until a better job came up.

11. mark time if soldiers mark time, they move their legs as if they were marching, but remain in the same place

12. (you) mark my words! spoken used to tell someone that they should pay attention to what you are saying:
They’re going to regret firing me, you mark my words!

13. mark you British English old-fashioned used to emphasize something you say Synonym : mind you:
Her uncle’s just given her a car – given, mark you, not lent.
marked
mark somebody/something ↔ down phrasal verb

1. to write something down, especially in order to keep a record:
Mark down everything you eat on your daily chart.
mark somebody/something down as something
The teacher marked him down as absent.

2. to reduce the price of something Antonym : mark upmarkdown:
Winter coats have been marked down from $80 to $50.

3. especially British English to give a student a lower result in a test, paper etc because they have made mistakes:
Students will be marked down for failing to follow directions.
mark somebody/something down as something phrasal verb
British English to consider someone or something to be a particular type of person or thing:
When I first saw Gilbert play I marked him down as a future England player.
mark somebody/something ↔ off phrasal verb

1. to make an area separate by drawing a line around it, putting a rope around it etc:
The competitors’ arena had been marked off with cones.

2. to make a mark on a list to show that something has been done or completed Synonym : tick off, check off:
Mark off each of the names on the list as I call them out.

3. British English to make something or someone different from other things or people of a similar type Synonym : distinguish
mark somebody/something ↔ off from
Sara’s natural flair for languages marked her off from the other students.
mark somebody/something ↔ out phrasal verb

1. to show the shape or position of something by drawing lines around it:
A volleyball court had been marked out on the grass.

2. British English to make someone or something seem very different from or better than other similar people or things
mark somebody/something out as something
His stunning victory marked him out as the very best horse of his era.
mark somebody out for something
She seemed marked out for success.
mark something ↔ up phrasal verb

1. to increase the price of something, so that you sell it for more than you paid for it Antonym : mark down:
Compact discs may be marked up as much as 80%.mark-up

2. to write notes or instructions for changes on a piece of writing, music etc:
I have to mark up the pages and send them back to the printer.

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

mark
noun
I. spot/line
ADJ. dirty, grease, greasy, grubby | visible | distinguishing, identifying Does he have any distinguishing marks?
chalk, pencil | bite, burn, claw, finger (also fingermark), scorch, scratch, scuff, skid, stretch, tyre
VERB + MARK get How did you get that mark on your shirt?
leave, make The dirty water left a mark round the side of the bath.
get off/out, remove I can't get the children's dirty fingermarks off the wall.
MARK + VERB come off/out These greasy marks just won't come out.
PREP. ~ on There were grubby marks on the wall.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

mark
II. sign of a quality/feeling
ADJ. deep, indelible, permanent The experience left a deep mark on her memory.
real the real mark of a master craftsman
VERB + MARK bear, have | leave
PREP. ~ of Such thoughtful behaviour is the mark of a true gentleman.
PHRASES as a mark of respect

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

mark
III. used to show the standard of sb's work
ADJ. good, high | bad, low, poor | full I got full marks for my homework.
top | pass What's the pass mark in maths?
total | average
VERB + MARK get | give sb | take off She took off a mark for bad handwriting.
gain | lose
PREP. above … ~s, below … ~s If you get below 40 marks, you're not allowed to go up into the next class.
~ for You get two marks for each correct answer. a good mark for geography
~ out of How many marks out of ten would you give it?

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

mark
IV. level of sth
ADJ. halfway We've reached the halfway mark in the show.
high-water, low-water, tide
VERB + MARK set | reach | pass This year's sales figures have already passed the mark set last year.
fall short of
PREP. above the ~, around the ~ around the £500 mark
at a/the ~ The river was at its low-water mark.
below the ~, up to the ~ (= as good as sb/sth should be) Your grammar is not quite up to the mark.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

mark
V. target
ADJ. easy
VERB + MARK find, hit The shot found its mark.
miss
PHRASES wide of the mark (figurative) Shock tactics often fall wide of their mark.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

mark
verb
I. write/draw sth
ADV. clearly My room was clearly marked on the plan.
carefully She carefully marked where the screws were to go.
indelibly One way of protecting your valuables is to mark them indelibly with an identifying code.
PREP. as Certain words were marked as important.
for Some of the crates were marked for export.
in Mark the position of all the building sites in black.
on All buildings are marked on the map.
with The boundary was marked with a dotted line.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

mark
II. spoil/damage sth
ADV. badly, deeply The paperweight had fallen onto the desk, badly marking the surface. (figurative) The town is still deeply marked by the folk memory of the Depression.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

mark
III. be a sign of sth
ADV. effectively | conveniently ‘Lyrical Ballads’ conveniently marks the beginning of nineteenth-century poetry.
publicly The wedding ceremony publicly marks the beginning of commitment to another through marriage.
VERB + MARK appear to, seem to This speech appears to mark a change in government policy.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

mark

make a mark
Her lipstick had made a mark on his collar.
leave a mark (=make a mark)
The glass had left a mark on the table.
remove a mark
The product removes greasy marks from clothes.
a mark comes off/out
I can’t get this dirty mark to come out.
a mark fades (=it gradually disappears)
His scratch marks have faded, but the memories never will.
a black mark
There were black marks all over the floor.
a dirty mark
What’s that dirty mark on your coat?
a greasy mark
It’s good for getting greasy marks off carpet.
a tyre mark British English, a tire mark American English (=a mark left on the ground by a vehicle’s tyre)
The track was pretty soft and there were tyre marks.
a skid mark (=a long tyre mark caused by a car that has lost control)
After the accident, two sets of skid marks were found.
a scorch/burn mark (=a mark caused by burning)
There appeared to be scorch marks on the ceiling.
a stretch mark (=a mark on your skin caused by stretching)
Most women get stretch marks when they have a baby.
a bite mark (=a mark where something has bitten you)
Her arms were covered in itchy bite marks.
a scratch mark
The chairs had made scratch marks on the floor.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

mark
noun
1.
BAD: Her only distinguishing mark is her long blond hair.
GOOD: Her only distinguishing feature is her long blond hair.

Usage Note:
A mark on someone's face or body is a small area of skin that is a different colour from the rest: 'You've got two dark red marks on your nose where your glasses have been.'
Things such as the colour of someone's eyes and hair, and the shape of their nose, chin and mouth are their features : 'As soon as he began to describe her features, I realized that he was talking about Mandy.'

2.
BAD: Before buying a cassette recorder, I asked my friend if he could recommend a good mark.
GOOD: Before buying a cassette recorder, I asked my friend if he could recommend a good make.
BAD: As for cigarettes, there are many different marks.
GOOD: As for cigarettes, there are many different brands.

Usage Note:
mark (also Mk ) = a model, type or version (used mainly in trade names): 'a Mk II Jaguar'
make = a particular type of car, washing machine, camera, etc: 'If you want a really good make, go for a Nikon or a Pentax.' 'Which make of television do you prefer, Sony or Panasonic?'
brand = a particular type of soap, toothpaste, butter, cigarette, etc: 'I'm tired of being told which brand of washing powder I should use.'

[TahlilGaran] Dictionary of Common Errors


TahlilGaran Online Dictionary ver 13.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی mark) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.38 : 2114
4.38دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی mark)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی mark) | موسس و مدیر مسئول :