record ●●●●○
تلفظ آنلاین

Oxford 3000 vocabulary

SPEAKING vocabulary

WRITING vocabulary

COLLOCATION

record /ˈrekɔːd $ -ərd/ noun
record /rɪˈkɔːd $ -ɔːrd/ verb


یادداشت کردن ، ضبط کردن ضبط ، گواهی ثبت شده ، دفتر ، مدرک کتبی ، سجل بایگانی ، پرونده ، (vt.& vi.) نگاشتن ، ضبط کردن ، ضبط شدن
(n.adj.adv.) ثبت ، یادداشت ، نگارش ، تاریخچه ، صورت مذاکرات ، صورت جلسه ، پیشینه ، بایگانی ، ضبط ، رکورد ، حد نصاب مسابقه ، نوشته ، صفحه گرامافون ، نام نیک ، مدرک ، ثبت کردن ، علوم مهندسی: یادداشت بایگانی ، کامپیوتر: ثبت کردن ، قانون ـ فقه: هر نوع صفحه یا نوار یا اشیا مشابه ای که برای ضبط و پخش صدا بکار رود ، روانشناسی: پیشینه ، بازرگانی: ضبط کردن ، علوم نظامی: ثبت کردن بایگانی کردن
مهندسی صنایع: ثبت، ضبط ، سابقه، رکورد‌‌
یک رکورد شامل اطلاعاتی در مورد یک موجودیت خاص در یک جدول است الکترونیک: رکورد ، ضبط کردن ، سابقه ، مدرک ، ثبت کردن ، کامپیوتر: یادداشت کردن ، ثبت کردن ، ضبط کردن ضبط ، ثبت ، گواهی ثبت شده ، یادداشت بایگانی ، علوم مهندسی: ثبت ، دفتر ، مدرک کتبی ، سابقه ، سجل بایگانی ، ثبت کردن ، هر نوع صفحه یا نوار یا اشیا مشابه ای که برای ضبط و پخش صدا بکار رود ، حقوق: سابقه ، ثبت کردن ، ضبط کردن ، بازرگانی: ضبط کردن ، پرونده ، مدرک ، ثبت کردن بایگانی کردن ، علوم نظامی: ثبت کردن ، پیشینه ، روانشناسی )vt.and vi.(: نگاشتن ، ثبت کردن ، ضبط کردن ، ضبط شدن ، :)n.adj.adv.( ثبت ، یادداشت ، نگارش ، تاریخچه ، صورت مذاکرات ، صورت جلسه ، سابقه ، پیشینه ، بایگانی ، ضبط، رکورد، حد نصاب مسابقه ، نوشته ، صفحه گرامافون ، نام نیک ، مدرک ، ثبت کردن کامپیوتر: رکور ، ضبط کردن

[TahlilGaran] Persian Dictionary

record
[noun]
Synonyms:
- document, account, chronicle, diary, entry, file, journal, log, register, report
- evidence, documentation, testimony, trace, witness
- disc, album, LP, single, vinyl
- background, career, history, performance
- off the record: confidential, not for publication, private, unofficial
[verb]
Synonyms:
- write down, chronicle, document, enter, log, minute, note, register, set down, take down
- tape, make a recording of, tape-record, video, video-tape
- register, give evidence of, indicate, say, show
English Thesaurus: push, shove, stuff, poke, nudge, ...

[TahlilGaran] English Synonym Dictionary

I. record1 S1 W1 /ˈrekɔːd $ -ərd/ noun
[Word Family: noun: record, recorder, recording; verb: record; adjective: recorded ≠ unrecorded]

1. INFORMATION [countable] information about something that is written down or stored on computer, film etc so that it can be looked at in the future
record of
I try to keep a record of everything I spend.
According to official records, five people were killed last year near that road junction.

2. HIGHEST/BEST EVER [countable] the fastest speed, longest distance, highest or lowest level etc that has ever been achieved or reached, especially in sport:
The American team set a new world record in the sprint relay.

3. MUSIC [countable] a round flat piece of plastic with a hole in the middle that music and sound are stored on ⇒ vinyl:
I spent a lot of time listening to records.
My dad’s got a huge record collection.
a major British record companyrecord player

4. PAST ACTIVITIES [singular] the facts about how successful, good, bad etc someone or something has been in the past
record of/in (doing) something
Chemistry graduates have a good record in finding employment.
the company’s track record in improving conditions
record on
Mr Davis defended the government’s record on unemployment (=what they have done about unemployment).

5. CRIME [countable] (also criminal/police record) information kept by the police that shows someone has committed a crime:
He’s only 18 and he already has a record.
They won’t employ anyone with a criminal record.

6. the record books if someone is in the record books, they have achieved more than anyone else in a particular way:
She hopes to get into the record books by becoming the youngest woman to hold a pilot’s licence.

7. in record time very quickly:
She was out of bed and ready for school in record time that morning.

8. off the record if you say something off the record, you do not want people to repeat what you say, for example in newspapers or meetings:
May I talk to you, strictly off the record?

9. be/go on (the) record as saying (that) to say something publicly or officially, so that it may be written down and repeated:
She is on record as saying that teachers are under too much pressure.

10. for the record spoken used to tell someone that what you are saying should be remembered or written down:
For the record, the police never charged me.

11. set/put the record straight to tell people the truth about something, because you want to be sure that they understand what the truth really is:
I would like to set the record straight on a few points.

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

II. record2 S3 W2 /rɪˈkɔːd $ -ɔːrd/ verb
[Word Family: noun: record, recorder, recording; verb: record; adjective: recorded ≠ unrecorded]
[Date: 1100-1200; Language: Old French; Origin: recorder 'to bring to mind', from Latin recordari, from cor 'heart']

1. [transitive] to write information down or store it in a computer or on film so that it can be looked at in the future:
Her husband made her record every penny she spent.
record that
He recorded that the operation was successful.
In 1892 it is recorded that the weather became so cold that the river froze over.
The coroner recorded a verdict of accidental death.

2. [intransitive and transitive] to store music, sound, television programmes etc on tape or discs so that people can listen to them or watch them again:
The group has just recorded a new album.
Is the machine still recording?
I’ll record the film and we can all watch it later.

3. [transitive] if an instrument records the size, speed, temperature etc of something, it measures it and keeps that information:
Wind speeds of up to 100 mph have been recorded.

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

record
noun
I. account
ADJ. formal No formal record of the marriage now survives.
official, public | permanent | accurate, careful, exact | up-to-date | adequate, proper, reliable | inadequate | incomplete, sketchy | brief | complete, comprehensive, detailed, extensive, systematic | verbatim | authentic | daily | documentary, handwritten, written | photographic, pictorial | archival, historical | archaeological This period of barbarian rule is poorly represented in the archaeological record.
fossil, geological | administrative, departmental, financial, personnel | dental, health, medical
VERB + RECORD keep He has always kept an accurate record of his spending.
check, consult I checked the records but nobody of that name had worked here.
destroy Medical records should not be destroyed.
file | update | be on, go on She is on record as saying that she once took drugs. He is the latest public figure to go on (the) record about corruption in politics.
RECORD + VERB contain sth The records contain the bank details of all employees.
show sth The records showed that the building had not been inspected for ten years.
suggest sth Fossil records suggest that the region was covered in water until relatively recently.
exist, survive No record exists of a battle on this site.
go back The university records go back as far as the 13th century.
PREP. in the ~(s) The historic agreement is preserved in the university records.
off/on the ~ Off the record, he told the interviewer what he thought of his colleagues.
~ of a record of achievement
~ on records on children's progress
PHRASES access to the records Under the law, every citizen has access to their official records.
put/set the record straight She called a press conference to set the record straight about her disappearance.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

record
II. best result, highest level, etc.
ADJ. all-comers, club, course, national, Olympic, track, world | unbeaten, unbroken | long-standing Bob Beamon's long-standing record for the long jump was eventually broken.
all-time | speed
VERB + RECORD hold Who holds the 100 metre sprint record?
establish, set She has just set a new world record.
beat, break, shatter If she continues like this she could beat the record.
equal He has equalled the Olympic record.
RECORD + VERB stand His mile record stood for twelve years.
fall
RECORD + NOUN book/books Bubka rewrote the pole-vault record books during his career.
attempt | breaker, holder | high, number Unemployment has reached a record high (= the highest level ever). There was a record number of candidates for the post.
PREP. ~ for These viewing figures are an all-time record for a single broadcast.
~ with Lewis established a new world record with a time of 9.86 seconds.
PHRASES in record time I got to work in record time.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

record
III. sb's performance in a particular area
ADJ. past, track | distinguished, enviable, excellent, exceptional, exemplary, fine, formidable, good, impressive, magnificent, outstanding, proven, remarkable, unique, unparalleled, unrivalled | abysmal, appalling, atrocious, bad, dismal, mediocre, poor, sorry | unenviable He has an unenviable record of ill-health.
satisfactory | consistent | clean, unblemished Apart from a parking fine ten years before, she had an unblemished driving record.
academic, educational, school | military | attendance The teacher spoke to her about her poor attendance record.
economic, environmental, human-rights the government's economic record
disciplinary | criminal, police | accident, safety The airline's accident record makes it among the safest.
VERB + RECORD have, possess | keep, maintain The company has maintained an accident-free record since it started business.
RECORD + VERB show sth Her record shows that she is able to compete under great pressure.
compare with sth Our record compares favourably with that of any similar-sized company.
speak for itself When it comes to quality, our record speaks for itself.
PREP. ~ among They have the worst human-rights record among member countries.
~ for He has an appalling record for dishonesty.
~ in The ideal candidate will have a proven track record in project management.
~ on the government's abysmal record on crime
PHRASES on past records On past records, she should have no problem passing the exam.
on sb's past record

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

record
IV. music
ADJ. long-playing | gramophone | classical, jazz, pop | best-selling
VERB + RECORD cut, make | release They released their first record in 1963.
listen to, play, put on I'll put on one of my favourite records.
RECORD + NOUN company, industry, label | producer | deal The band signed their first record deal a year after forming.
collection | shop | library | player | sleeve

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

record
verb
I. information
ADV. carefully, meticulously, painstakingly | accurately, correctly, properly The weights must be recorded accurately.
faithfully It was all there, faithfully recorded in his uncle's stiff and formal style.
duly The contract is witnessed by others and duly recorded.
automatically, routinely The mother's occupation was not routinely recorded on the birth certificate.
officially | electronically, manually | graphically, vividly The circumstances of her death were graphically recorded in the local press.
PREP. as The time of the accident is recorded as 6.23 p.m.
PHRASES be recorded for posterity The names of those who died are recorded for posterity on a tablet at the back of the church.
historically recorded historically recorded events
poorly/well recorded The geographical spread of the industry in the 16th century is hard to ascertain, for much of it is poorly recorded.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

record
II. sound/pictures
ADV. secretly She secretly recorded the conversation.
PREP. from a programme she had recorded from the radio
on I recorded the film on video.
PHRASES beautifully/well recorded This CD has been beautifully recorded.
digitally recorded

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

record

the records show something
Official records show that 44 businesses have stopped trading in the last 12 months.
keep a record
Teachers keep a record of students’ progress.
maintain a record formal
The directors are responsible for maintaining adequate accounting records.
place/put something on record (=officially say something or write it down)
I wish to put on record my objection to the scheme.
access records (also have/gain access to records) (=be able to look at them)
Every citizen has the right to access their medical records.
a written record
Where written records do survive, they are incomplete.
historical records
Using historical records, we have produced an image of the temple.
official records
This has been the wettest winter since official records began.
an accurate record
Many hospitals did not keep accurate records.
a detailed record
Edwardian travellers left detailed records of their journeys.
a proper record
Failure to maintain proper records would be a criminal offence.
confidential records
They were transferring confidential student records onto computer.
a permanent record
You will have a permanent record of your work.
medical/hospital/health etc records
The hospital could not find my mother’s medical records.
Patients’ hospital records are kept on a database.
financial records
The company’s financial records must be up-to-date.
public records (=records of births, deaths etc, that the public are allowed to look at)
He found the information while examining public records.
police records
Violent assaults rose 39 percent, according to police records.
the biggest/highest etc on record
Last summer was one of the hottest on record.
a matter of public record formal (=something that has been written down so that anyone can know it)
His salary is a matter of public record.
break/beat a record (=do better or be greater than an existing record)
He broke the world record twice.
smash/shatter a record (=beat it easily)
She smashed the record by a massive 28 seconds.
hold a record (=have it)
Davies holds the record for most points in a season.
set a record (=achieve it for the first time)
The twenty-year-old set a new British record of 44.47 secs.
equal a record (also tie a record American English) (=do as well as the record)
Woods equalled the course record and finished eleven under par.
Davis tied a team record by hitting six field goals.
a record stands (=is not beaten)
His record stood for 42 years.
a record falls (=is beaten)
Another record will fall on the last day of the season, if Arsenal win their final game.
an all-time record
The price of oil has hit an all-time record.
a world record
Powell equalled the 100 metres world record with a time of 9.77 seconds.
an Olympic record
He won a gold medal and broke the Olympic record by 44 records.
a British/American/Italian etc record
Jones won in 10.93 seconds, a new British record.
a course/track record (=the best score for a particular golf course or time for a racecourse or track)
Lewis set the fastest lap with a new track record.
a club/team record
Irvin holds a team record with 111 catches this season.
a record number/level/time etc
Pollution in the lake has reached record levels.
a record high/low
The stock market reached a record high on August 21.
a record attempt (=an attempt to break a record)
They will make another record attempt next year.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

record
̘. ̈n.ˈrekɔ:d
See: matter of record , off the record , on record

[TahlilGaran] English Idioms Dictionary


TahlilGaran Online Dictionary ver 13.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی record) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.52 : 2117
4.52دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی record)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی record) | موسس و مدیر مسئول :