فهرست خلاصه درس و آزمون دوره های آموزشی تحلیلگران

مرور گرامر و آزمون دوره آموزشی امریکن انگلیش فایل ویرایش دوم

مرور گرامر و آزمون دوره آموزشی امریکن انگلیش فایل ویرایش دوم (ویژه تافل) :

مرور گرامر و آزمون دوره آموزشی تاچ استون

مرور گرامر و آزمون دوره آموزشی تاچ استون (مکالمه و مهارتهای عمومی انگلیسی) :

مرور گرامر و آزمون دوره آموزشی انگلیش ریزالت

مرور گرامر و آزمون دوره آموزشی انگلیش ریزالت (ویژه آیلتس) :

دوره های آموزشی مهارتهای عمومی انگلیسی

دوره آموزشی فونتیک و تلفظ صحیح انگلیسی :