فهرست دوره های آموزشی تحلیلگران

خودآموز جامع زبان انگلیسی American English File

دوره های آموزشی با لهجه آمریکایی :

- خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 1 [مشاهده فهرست درسها]

- خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 2 [مشاهده فهرست درسها]

- خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 3 [مشاهده فهرست درسها]

- خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 4 [مشاهده فهرست درسها]خودآموز جامع زبان انگلیسی English Result

دوره های آموزشی با لهجه بریتانیایی :

- خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 1 [مشاهده فهرست درسها]

- خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 2 [مشاهده فهرست درسها]

- خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 3 [مشاهده فهرست درسها]

- خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 4 [مشاهده فهرست درسها]خودآموز جامع زبان انگلیسی Touchstone

دوره های آموزشی مهارتهای عمومی انگلیسی :

- خودآموز تاچ استون - سطح 1 [مشاهده فهرست درسها]

- خودآموز تاچ استون - سطح 2 [مشاهده فهرست درسها]

- خودآموز تاچ استون - سطح 3 [مشاهده فهرست درسها]

- خودآموز تاچ استون - سطح 4 [مشاهده فهرست درسها]آموزش تلفظ صحیح زبان انگلیسی :

- مروری بر فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی [مشاهده فهرست درسها]

- راهنمای بیان آهنگین جملات زبان انگلیسی [مشاهده فهرست درسها]کانال ارتباطی تحلیلگران در تلگرام :

به کانال ارتباطی آموزشی ما در تلگرام بپیوندید و هر روز نکته ای جدید بیاموزید : TahlilGaranOnline@