خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 1فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 1
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  How to say hello
مرور درسآزمون
درس دوم:
  How to use English in the classroom
مرور درسآزمون
درس سوم:
  How to ask for information
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  How to respond to news
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  How to introduce people
مرور درسآزمون
درس ششم:
  How to ask about prices
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  How to talk about free-time activities
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  How to invite and reply
مرور درسآزمون
درس نهم:
  How to ask for transport information
مرور درسآزمون
درس دهم:
  How to continue a conversation
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  How to make suggestions
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  How to make an appointment
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگرانبرنامه ریزی جهت مطالعهبرنامه ریزی نحوه مطالعه درسهای این دوره آموزشیکتابخانه مجازیمشاهده فایلهای ویدیویی کتاب اصلی این دوره آموزشیبازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشی