فهرست درسهای خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 1

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :

درس اول:
   How to say hello
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوم:
   How to use English in the classroom
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس سوم:
   How to ask for information
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس چهارم:
   How to respond to news
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس پنجم:
   How to introduce people
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس ششم:
   How to ask about prices
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هفتم:
   How to talk about free-time activities
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هشتم:
   How to invite and reply
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس نهم:
   How to ask for transport information
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دهم:
   How to continue a conversation
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس یازدهم:
   How to make suggestions
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوازدهم:
   How to make an appointment
   [ مشاهده خلاصه درس ]

بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعه