فهرست درسهای خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 1

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :


درس اول:
  - How to say hello [مشاهده خلاصه درس]


درس دوم:
  - How to use English in the classroom [مشاهده خلاصه درس]


درس سوم:
  - How to ask for information [مشاهده خلاصه درس]


درس چهارم:
  - How to respond to news [مشاهده خلاصه درس]


درس پنجم:
  - How to introduce people [مشاهده خلاصه درس]


درس ششم:
  - How to ask about prices [مشاهده خلاصه درس]


درس هفتم:
  - How to talk about free-time activities [مشاهده خلاصه درس]


درس هشتم:
  - How to invite and reply [مشاهده خلاصه درس]


درس نهم:
  - How to ask for transport information [مشاهده خلاصه درس]


درس دهم:
  - How to continue a conversation [مشاهده خلاصه درس]


درس یازدهم:
  - How to make suggestions [مشاهده خلاصه درس]


درس دوازدهم:
  - How to make an appointment [مشاهده خلاصه درس]


بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعه