فهرست درسهای خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 2

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :


درس اول:
  - How to talk about names [مشاهده خلاصه درس]


درس دوم:
  - How to ask for tourist information [مشاهده خلاصه درس]


درس سوم:
  - How to talk about likes and dislikes [مشاهده خلاصه درس]


درس چهارم:
  - How to ask for things in a hotel [مشاهده خلاصه درس]


درس پنجم:
  - How to talk about clothes [مشاهده خلاصه درس]


درس ششم:
  - How to talk on the phone [مشاهده خلاصه درس]


درس هفتم:
  - How to have a conversation about work [مشاهده خلاصه درس]


درس هشتم:
  - How to apologize and respond to apologies [مشاهده خلاصه درس]


درس نهم:
  - How to talk about food [مشاهده خلاصه درس]


درس دهم:
  - How to ask and say where places are [مشاهده خلاصه درس]


درس یازدهم:
  - How to describe symptoms [مشاهده خلاصه درس]


درس دوازدهم:
  - How to ask people to do things [مشاهده خلاصه درس]


بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعه