فهرست درسهای خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 2

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :

درس اول:
   How to talk about names
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوم:
   How to ask for tourist information
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس سوم:
   How to talk about likes and dislikes
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس چهارم:
   How to ask for things in a hotel
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس پنجم:
   How to talk about clothes
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس ششم:
   How to talk on the phone
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هفتم:
   How to have a conversation about work
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هشتم:
   How to apologize and respond to apologies
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس نهم:
   How to talk about food
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دهم:
   How to ask and say where places are
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس یازدهم:
   How to describe symptoms
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوازدهم:
   How to ask people to do things
   [ مشاهده خلاصه درس ]

بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعه