خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 2فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز انگلیش ریزالت - سطح 2
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  How to talk about names
مرور درسآزمون
درس دوم:
  How to ask for tourist information
مرور درسآزمون
درس سوم:
  How to talk about likes and dislikes
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  How to ask for things in a hotel
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  How to talk about clothes
مرور درسآزمون
درس ششم:
  How to talk on the phone
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  How to have a conversation about work
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  How to apologize and respond to apologies
مرور درسآزمون
درس نهم:
  How to talk about food
مرور درسآزمون
درس دهم:
  How to ask and say where places are
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  How to describe symptoms
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  How to ask people to do things
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگرانبرنامه ریزی جهت مطالعهبرنامه ریزی نحوه مطالعه درسهای این دوره آموزشیکتابخانه مجازیمشاهده فایلهای ویدیویی کتاب اصلی این دوره آموزشیبازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشی