فهرست درسهای خودآموز امریکن انگلیش فایل ویرایش اول - سطح 4

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :

درس اول:
   Q and A
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوم:
   National stereotypes: truth or myth?
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس سوم:
   The one place a burglar won't look
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس چهارم:
   Would you get out alive?
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس پنجم:
   The psychology of music
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس ششم:
   Speaking to the world
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هفتم:
   I wish you wouldn't ...!
   [ مشاهده خلاصه درس ]

بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعه