فهرست درسهای خودآموز امریکن انگلیش فایل ویرایش اول - سطح 4

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :


درس اول:
  - Q and A [مشاهده خلاصه درس]


درس دوم:
  - National stereotypes: truth or myth? [مشاهده خلاصه درس]


درس سوم:
  - The one place a burglar won't look [مشاهده خلاصه درس]


درس چهارم:
  - Would you get out alive? [مشاهده خلاصه درس]


درس پنجم:
  - The psychology of music [مشاهده خلاصه درس]


درس ششم:
  - Speaking to the world [مشاهده خلاصه درس]


درس هفتم:
  - I wish you wouldn't ...! [مشاهده خلاصه درس]


بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعه