فهرست درسهای خودآموز تاچ استون - سطح 1

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :


درس اول:
  - All about you [مشاهده خلاصه درس]


درس دوم:
  - In class [مشاهده خلاصه درس]


درس سوم:
  - Favorite people [مشاهده خلاصه درس]


درس چهارم:
  - Everyday life [مشاهده خلاصه درس]


درس پنجم:
  - Free time [مشاهده خلاصه درس]


درس ششم:
  - Neighborhoods [مشاهده خلاصه درس]


درس هفتم:
  - Out and about [مشاهده خلاصه درس]


درس هشتم:
  - Shopping [مشاهده خلاصه درس]


درس نهم:
  - A wide world [مشاهده خلاصه درس]


درس دهم:
  - Busy lives [مشاهده خلاصه درس]


درس یازدهم:
  - Looking back [مشاهده خلاصه درس]


درس دوازدهم:
  - Fabulous food [مشاهده خلاصه درس]


بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعهفیلمهای آموزشی کتاب اصلی