فهرست درسهای خودآموز تاچ استون - سطح 1

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :

درس اول:
   All about you
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوم:
   In class
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس سوم:
   Favorite people
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس چهارم:
   Everyday life
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس پنجم:
   Free time
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس ششم:
   Neighborhoods
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هفتم:
   Out and about
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هشتم:
   Shopping
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس نهم:
   A wide world
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دهم:
   Busy lives
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس یازدهم:
   Looking back
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوازدهم:
   Fabulous food
   [ مشاهده خلاصه درس ]

بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعهفیلمهای آموزشی کتاب اصلی