خودآموز تاچ استون - سطح 1فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز تاچ استون - سطح 1
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  All about you
مرور درسآزمون
درس دوم:
  In class
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Favorite people
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Everyday life
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  Free time
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Neighborhoods
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Out and about
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  Shopping
مرور درسآزمون
درس نهم:
  A wide world
مرور درسآزمون
درس دهم:
  Busy lives
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  Looking back
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  Fabulous food
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگرانبرنامه ریزی جهت مطالعهبرنامه ریزی نحوه مطالعه درسهای این دوره آموزشیکتابخانه مجازیمشاهده فایلهای ویدیویی کتاب اصلی این دوره آموزشیبازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشی