فهرست درسهای خودآموز امریکن انگلیش فایل - استارتر

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :

درس اول:
   Hello
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوم:
   We're Canadian
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس سوم:
   What's in your bag
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس چهارم:
   Family and friends
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس پنجم:
   A bad hair day
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس ششم:
   He speaks English at work
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هفتم:
   Life at the end of the world
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هشتم:
   What are they doing
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس نهم:
   In the jungle in Guatemala
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دهم:
   It changed my life
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس یازدهم:
   What do you think of it
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوازدهم:
   A trip of a lifetime
   [ مشاهده خلاصه درس ]

بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعهفیلمهای آموزشی کتاب اصلی