خودآموز امریکن انگلیش فایل - استارترفهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز امریکن انگلیش فایل - استارتر
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Hello
مرور درسآزمون
درس دوم:
  We're Canadian
مرور درسآزمون
درس سوم:
  What's in your bag
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Family and friends
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  A bad hair day
مرور درسآزمون
درس ششم:
  He speaks English at work
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Life at the end of the world
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  What are they doing
مرور درسآزمون
درس نهم:
  In the jungle in Guatemala
مرور درسآزمون
درس دهم:
  It changed my life
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  What do you think of it
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  A trip of a lifetime
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار  کتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشی  کتابخانه مجازی  بازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشیبازگشت به فهرست