خودآموز امریکن انگلیش فایل - استارترفهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز امریکن انگلیش فایل - استارتر
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Hello
مرور درسآزمون
درس دوم:
  We're Canadian
مرور درسآزمون
درس سوم:
  What's in your bag
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Family and friends
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  A bad hair day
مرور درسآزمون
درس ششم:
  He speaks English at work
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Life at the end of the world
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  What are they doing
مرور درسآزمون
درس نهم:
  In the jungle in Guatemala
مرور درسآزمون
درس دهم:
  It changed my life
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  What do you think of it
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  A trip of a lifetime
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگرانبرنامه ریزی جهت مطالعهبرنامه ریزی نحوه مطالعه درسهای این دوره آموزشیکتابخانه مجازیمشاهده فایلهای ویدیویی کتاب اصلی این دوره آموزشیبازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشی