خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 1فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 1
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  My name's Hannah, not Anna
مرور درسآزمون
درس دوم:
  A writer's room
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Things I love about the US
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Is she his wife or his sister
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  Are you the next American Idol
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Reading in English
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  At the National Portrait Gallery
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  A murder story
مرور درسآزمون
درس نهم:
  What I ate yesterday
مرور درسآزمون
درس دهم:
  The most dangerous road
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  First impressions
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  Books and movies
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار  کتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشی  کتابخانه مجازی  بازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشیبازگشت به فهرست