خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 1فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 1
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  My name's Hannah, not Anna
مرور درسآزمون
درس دوم:
  A writer's room
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Things I love about the US
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Is she his wife or his sister
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  Are you the next American Idol
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Reading in English
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  At the National Portrait Gallery
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  A murder story
مرور درسآزمون
درس نهم:
  What I ate yesterday
مرور درسآزمون
درس دهم:
  The most dangerous road
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  First impressions
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  Books and movies
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگرانبرنامه ریزی جهت مطالعهبرنامه ریزی نحوه مطالعه درسهای این دوره آموزشیکتابخانه مجازیمشاهده فایلهای ویدیویی کتاب اصلی این دوره آموزشیبازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشی