فهرست درسهای خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 1

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :

درس اول:
   My name's Hannah, not Anna
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوم:
   A writer's room
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس سوم:
   Things I love about the US
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس چهارم:
   Is she his wife or his sister
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس پنجم:
   Are you the next American Idol
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس ششم:
   Reading in English
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هفتم:
   At the National Portrait Gallery
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هشتم:
   A murder story
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس نهم:
   What I ate yesterday
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دهم:
   The most dangerous road
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس یازدهم:
   First impressions
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوازدهم:
   Books and movies
   [ مشاهده خلاصه درس ]

بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعهفیلمهای آموزشی کتاب اصلی