فهرست درسهای خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 4

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :

درس اول:
   Questions and answers
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوم:
   Call the doctor
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس سوم:
   The truth about air travel
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس چهارم:
   Eco-guilt
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس پنجم:
   The survivors' club
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس ششم:
   Music and emotion
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هفتم:
   Don't argue
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هشتم:
   Beat the robbers
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس نهم:
   Truth and lies
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دهم:
   The dark side of the moon
   [ مشاهده خلاصه درس ]

بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعهفیلمهای آموزشی کتاب اصلی