momentarily ●●●○○
تلفظ آنلاین

momentarily /ˈməʊməntərəli, ˈməʊməntərɪli $ ˌmoʊmənˈterəli/ adverb


دم بدم ، ان باان ، لحظه لحظه ، یک لحظه ، بطورانی یا زودگذر
momentarily
[adverb]
Synonyms: briefly, for a moment, temporarily

[TahlilGaran] English Synonym Dictionary

momentarily /ˈməʊməntərəli, ˈməʊməntərɪli $ ˌmoʊmənˈterəli/ adverb
[Word Family: noun: moment, momentum; adjective: momentary, momentous; adverb: momentarily]

1. for a very short time Synonym : briefly:
She was momentarily lost for words.
Jimmy paused momentarily.

2. American English very soon:
Mr Johnson will be with you momentarily.

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English


TahlilGaran Online Dictionary ver 13.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی momentarily) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.12 : 2114
4.12دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی momentarily)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی momentarily) | موسس و مدیر مسئول :