section ●●●●●
تلفظ آنلاین

Oxford 3000 vocabularyACADEMIC vocabularySPEAKING vocabularyWRITING vocabularyCOLLOCATIONACRONYM

section /ˈsekʃən/ noun


نیمرخ ، جوخه ، رسد دریایی یا هوایی (دو هواپیما یا نصف یک ناو قسمت) ، قبضه توپ ، رسد توپخانه ، شعبه ، قسمت (در سازمان) ، مقطع ، برشگاه ، بخش ، قطعه ، دسته ، گروه ، دایره ، قسمت قسمت کردن ، برش دادن ، علوم مهندسی: قسمت ، معماری: بره ، قانون ـ فقه: شعبه ، شیمی: بخش ، روانشناسی: برش ، بازرگانی: بخش ، علوم هوایی: مقطع ، علوم نظامی: بخش
مهندسی صنایع: نیروی انسانی: بخش

[TahlilGaran] Persian Dictionary

section
[noun]
Synonyms:
- part, division, fraction, instalment, passage, piece, portion, segment, slice
- district, area, region, sector, zone
Related Words: district, locality, subdivision, vicinity, area, belt, zone, region, tract, field, sphere, territory, break up, divide, separate, slice, split, sector, segment
English Thesaurus: part, bit, piece, component, section, ...

[TahlilGaran] English Synonym Dictionary

I. section1 S1 W1 AC /ˈsekʃən/ noun
[Word Family: verb: section; noun: section; adjective: sectional]
[Date: 1300-1400; Language: Latin; Origin: sectio, from secare 'to cut']

1. PLACE/OBJECT [countable] one of the parts that something such as an object or place is divided into
section of
a busy section of road
the reference section of the library
The plane’s tail section was found in a cornfield.
the smoking section (=where you can smoke)

2. PART OF A WHOLE [countable] one of the separate parts of a structure, piece of furniture etc that you fit together to form the whole
in sections
The boats were built in Scotland, and transported to Egypt in sections.

3. BOOK/NEWSPAPER/REPORT [countable] a separate part of a book, newspaper, document, report etc:
This issue will be discussed further in section two.
sports/style/business/travel etc section (=particular part of a newspaper)

4. GROUP OF PEOPLE [countable] a separate group within a larger group of people
section of
a large section of the American public

5. brass/rhythm/woodwind/string etc section the people or person in a band or orchestra who play the brass, rhythm etc instruments

6. LAW [countable] one of the parts of a law or a legal document:
Article I, Section 8 of the U.S. Constitution

7. SIDE/TOP VIEW [uncountable and countable] technical a picture that shows what a building, part of the body etc would look like if it were cut from top to bottom or side to side ⇒ cross-section
in section
Here’s the outside view, and here are the floors in section.

8. MEDICAL/SCIENTIFIC technical
a) [uncountable and countable] a medical operation that involves cutting ⇒ caesarean section at caesarean
b) [countable] a very thin flat piece that is cut from skin, a plant etc to be looked at under a microscope

9. AREA OF LAND [countable] American English a square area of land in the US that is one mile long on each side

10. MATHEMATICS [countable] technical the shape that is made when a solid figure is cut by a flat surface in mathematics

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

II. section2 AC verb [transitive]
[Word Family: verb: section; noun: section; adjective: sectional]

1. British English to officially force someone with a mental illness to go to a psychiatric hospital, because they are dangerous to themselves or other people

2. to separate something into parts:
Peel and section the oranges.

3. technical or medical to cut a very thin flat piece from skin, a plant etc so that you can look at it under a microscope

4. medical to cut a part of the body in a medical operation
section something ↔ off phrasal verb
to divide an area into parts, especially by putting something between the parts:
The vegetable plots were sectioned off by a low wall.

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

section
noun
ADJ. large, long Large sections of the forest have been destroyed by acid rain. a long section of roadway
short, small | main | personnel, political (in a company, an organization, etc.) He works in the embassy's political section.
business, finance, travel, etc. (of a newspaper) | biology, history, reference, etc. (in a library) | brass, percussion, rhythm, string, wind, woodwind (in an orchestra) | cello, horn, etc. (in an orchestra)
VERB + SECTION divide sth into The book is divided into chapters, sections and sub-sections.
SECTION + NOUN manager (in a company, an organization, etc.)
PREP. in a/the ~ You'll find the book in the music section.
in ~s The table comes in sections.
under ~ (relating to a section of a law, etc.) The case was the first prosecution under Section 3A of the Road Traffic Act 1988.
PHRASES a section of society an area populated largely by the poorer sections of society

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

Section 201
Section 201, the "escape clause" provision of the Trade Act of 1974, permits temporary import relief, not to exceed a maximum of eight years, to a domestic industry which is seriously injured, or threatened with serious injury, due to increased imports. Import relief, granted at the President's discretion, generally takes the form of increased tariffs or quantitative restrictions. To be eligible for section 201 relief, the International Trade Commission (ITC) must determine that: (a) the industry has been seriously injured or threatened to be injured and (b) imports have been a substantial cause (not less than any other cause) of that injury. Industries need not prove that an unfair trade practice exists, as is necessary under the antidumping and countervailing duty laws. However, under section 201, a greater degree of injury -- "serious" injury -- must be found to exist, and imports must be a "substantial" cause (defined as not less than any other cause) of that injury. If the ITC finding is affirmative, the President's remedy may be a tariff increase, quantitative restrictions, or orderly marketing agreements. At the conclusion of any relief action, the Commission must report on the effectiveness of the relief action in facilitating the positive adjustment of the domestic industry to import competition. If the decision is made not to grant relief, the President must provide an explanation to the Congress. See: Escape clause Trade Act of 1974

[TahlilGaran] Acronyms and Abbreviations Dictionary

Section 232
Under section 232 of the Trade Expansion Act of 1962, as amended, Commerce determines whether articles are being imported into the U.S. in quantities or circumstances that threaten national security. Based on the investigation report, the President can adjust imports of the article(s) in question. Commerce must report on the effects these imports have on national security and make recommendations for action or inaction within 270 days after starting an investigation. Within 90 days of the report, the President decides whether to take action to adjust imports on the basis of national security. The President must notify Congress of his decision within 30 days. See: Trade Expansion Act of 1962

[TahlilGaran] Acronyms and Abbreviations Dictionary

Section 301
Under section 301, firms can complain about a foreign country's trade policies or practices that are harmful to U.S. commerce. The section empowers the USTR to investigate the allegations and to negotiate the removal of any trade barriers. USTR may also self-initiate investigations. Specific timeframes for conducting the investigations are specified by law. Section 301 requires that GATT's dispute resolution process be invoked where applicable and, if negotiations fail, to retaliate within 180 days from the date that discovery of a trade agreement violation took place. See: Special 301 Super 301

[TahlilGaran] Acronyms and Abbreviations Dictionary

Section 337
Section 337 of the Tariff Act of 1930 requires investigations of unfair practices in import trade. Under this authority, the International Trade Commission applies U.S. statutory and common law of unfair competition to the importation of products into the United States and their sale. Section 337 prohibits unfair competition and unfair importing practices and sales of products in the U.S., when these threaten to: (a) destroy or substantially injure a domestic industry, (b) prevent the establishment of such an industry, or (c) restrain or monopolize U.S. trade and commerce. Section 337 also prohibits infringement of U.S. patents, copyrights, registered trademarks, or mask works. See: Tariff Act of 1930

[TahlilGaran] Acronyms and Abbreviations Dictionary

Section 416
Section 416 of the Agricultural Act of 1949 provides for the donation of food and feed commodities owned by Agriculture's Commodity Credit Corporation and is focused on people in developing countries. See: Food For Peace Food For Progress.

[TahlilGaran] Acronyms and Abbreviations Dictionary


TahlilGaran Online Dictionary ver 14.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2020.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی section) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.60 : 2178
4.60دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی section)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی section) | موسس و مدیر مسئول :