state ●●●●●
تلفظ آنلاین

Oxford 3000 vocabulary

SPEAKING vocabulary

WRITING vocabulary

IELTS vocabulary

COLLOCATION

state /steɪt/ noun
state verb [transitive]


سیاسی ، رسمی وضع ، مقام و رتبه ، ابهت ، اظهار کردن و تصریح کردن ، توضیح دادن ، جزء به جزء شرح دادن ، اظهار داشتن ، اظهارکردن ، تعیین کردن ، حال ، ، چگونگی ، کیفیت ، دولت ، استان ، ملت ، جمهوری ، ایالت ، کشوری ، دولتی ، حالت ، کامپیوتر: وضعیت ، قانون ـ فقه: حال ، تعیین کردن و قرار دادن ، روانشناسی: حالت ، بازرگانی: ایالت
الکترونیک: حالت ، وضعیت ، کامپیوتر: حال ، فقهی: دولت ، ملت ، کشور ، ایالت ، کشوری ، دولتی ، سیاسی ، رسمی وضع ، حالت ، مقام و رتبه ، ابهت ، اظهار کردن و تصریح کردن ، تعیین کردن و قرار دادن ، حقوق: حالت ، روانشناسی: دولت ، ایالت ، اقتصاد: توضیح دادن ، جزی به جزی شرح دادن ، اظهار داشتن ، اظهارکردن ، تعیین کردن ، حال ، ، چگونگی ، کیفیت ، دولت ، استان ، ملت ، جمهوری ، کشور، ایالت ، کشوری ، دولتی ، حالت

[TahlilGaran] Persian Dictionary

state
[noun]
Synonyms:
- condition, circumstances, position, predicament, shape, situation
- frame of mind, attitude, humour, mood, spirits
- country, commonwealth, federation, government, kingdom, land, nation, republic, territory
- ceremony, display, glory, grandeur, majesty, pomp, splendour, style
[verb]
Synonyms:
- express, affirm, articulate, assert, declare, expound, present, say, specify, utter, voice
Antonyms: imply
Related Idioms: state of being
Related Words: circumstances, attitude, position, stand, elucidate, explain, expound, interpret, set forth
English Thesaurus: comment, remark, point, observation, aside, ...

[TahlilGaran] English Synonym Dictionary

I. state1 S1 W2 /steɪt/ noun
[Date: 1100-1200; Language: Old French; Origin: estat, from Latin status, from the past participle of stare 'to stand']

1. CONDITION [countable] the physical or mental condition that someone or something is in
state of
There are fears for the state of the country’s economy.
in a bad/terrible etc state
When we bought the house, it was in a terrible state.
sb’s mental/physical/emotional state
Frankly, I wouldn’t trust his emotional state right now.
She was in an extremely confused state of mind.
in no fit state to do something (=should not do something because you are not in a suitable condition)
David’s in no fit state to drive.
She can’t go home now. Look at the state of her!
be in a good/bad state of repair (=be in good condition and not need repairing, or be in bad condition)
The boat was in a good state of repair.
The country was in a state of war (=officially fighting a war).
Water exists in three states: liquid, gaseous, and solid.state of emergency

2. GOVERNMENT [singular, uncountable] (also the State) especially British English the government or political organization of a country:
The state has allocated special funds for the emergency.
state employees/property/regulations etc especially British English:
limits on salary increases for state workers
state-owned/state-funded/state-subsidized etc (=owned, paid for etc by the government)
a state-funded community housing project
matters/affairs of state (=the business of the government)welfare state

3. COUNTRY [countable] a country considered as a political organization:
a NATO member state (=a country belonging to NATO)
democratic/one-party/totalitarian etc statepolice state

4. PART OF A COUNTRY [countable] (also State British English) one of the areas with limited law-making powers that together make up a country controlled by a central government, such as the US and Australia ⇒ province, county, region:
Queensland is one of the states of Australia.
the state of Iowa
state employees/property/regulations etc
the state government
state and federal taxes

5. the States spoken a word meaning the US, used especially by someone when they are outside the US:
Which part of the States would you suggest I visit?

6. be in a state/get into a state British English spoken to be or become very nervous, anxious, or excited:
Mum and Dad were in a right state when I got in.

7. OFFICIAL CEREMONY [uncountable] the official ceremonies and events connected with government or rulers:
the Queen’s first state visit here in 17 years
music for state occasions (=special public events)

8. state of affairs formal a situation
unsatisfactory/sad/sorry state etc of affairs
I must say this is a very unsatisfactory state of affairs.

9. the state of play especially British English
a) the position reached in an activity or process that has not finished yet:
What is the state of play in the current negotiations?
b) the score in a sports game

10. lie in state if the body of an important person who has just died lies in state, it is put in a public place so that people can go and show their respect

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

II. state2 S3 W2 verb [transitive]
[Word Family: verb: state, understateoverstate; noun: statement, understatementoverstatement; adjective: understatedOVERSTATED]

1. to formally say or write a piece of information or your opinion:
Please state your name and address.
Rembert again stated his intention to resign from Parliament.
The government needs to clearly state its policy on UN intervention.
state (that)
The witness stated that he had not seen the woman before.
Fine, but aren’t you just stating the obvious here?

2. if a document, newspaper, ticket etc states information, it contains the information written clearly:
The price of the tickets is stated on the back.

[TahlilGaran] Dictionary of Contemporary English

state
noun
I. condition
ADJ. acceptable, fit, good, healthy She managed to get the company's finances into a healthy state.
appalling, awful, bad, desperate, dire, dreadful, pitiful, poor, sorry, terrible | run-down We were shocked at the run-down state of the hospital.
emotional, mental, psychological He's not in a fit enough mental state to drive. | physical The inspectors assess the physical state of schools and equipment.
financial | nervous, trance-like He goes into a trance-like state when he plays the guitar.
current, present | former, previous | natural You can either varnish the wood or leave it in its natural state.
constant, continual, continuous, permanent, perpetual The country is in a perpetual state of anarchy.
advanced an advanced state of dehydration
VERB + STATE get into, go into | get sth into
PREP. in a ~ Jane was in a terrible state after losing her job.
into a ~ Babies can cry themselves into a state of frenzy.
~ of His life seems to be in a constant state of chaos.
PHRASES be in a good/bad, etc. state of repair The house was in a poor state of repair when we bought it.
a state of affairs The brothers' refusal to work together had brought about this sad state of affairs.
a state of emergency The government has declared a state of emergency in the flooded regions.
a state of flux The education system is still in a state of flux following the recent reform. | a state of health He's concerned about his mother's state of health.
a state of mind Public speaking can produce a state of mind akin to panic.
a state of shock The driver was just sitting there in a state of shock.
a state of war

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

state
II. country/government
ADJ. independent, nation, sovereign | foreign | democratic, one-party, socialist, totalitarian, etc. | member member states of the European Union
powerful, strong | weak | neighbouring
STATE + NOUN enterprise, monopoly | control, ownership The telephone network is still under state control.
property Every citizen could buy shares in privatized state property.
sector, system Teachers in the state sector are asking for a 7% pay rise. schools outside the state system
education, school Did you go to a state school or a private school?
aid, funding, funds, subsidy, support | benefit, pension unemployed people living on state benefit The state pension is barely enough to live on.
intervention large-scale state intervention in industry
spending Some prefer tax cuts to greater state spending on health and social services.
employee | secret He was shot for passing state secrets to foreign powers.
PHRASES affairs/matters of state The president's wife is said to have a powerful hand in affairs of state. | head of state Visiting heads of state usually stay in the palace.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

state
verb
ADV. clearly, plainly Please state clearly how many tickets you require.
exactly, explicitly, expressly, precisely, specifically These facts were nowhere explicitly stated.
categorically, definitely, positively, unequivocally She stated categorically that she had no intention of leaving.
emphatically, firmly | bluntly, flatly ‘Alcohol doesn't solve problems,’ she stated flatly.
confidently | correctly, rightly | falsely, incorrectly, wrongly | openly, publicly He stated his own views quite openly.
formally, officially | blandly | easily The demands are more easily stated than met.
briefly, succinctly | quietly | just, merely, simply I am merely stating the facts.
repeatedly | previously As previously stated, the phrase ‘value for money’ has an ambiguous meaning.
VERB + STATE go on to The report goes on to state that: …
fail to The committee failed to state their reasons for this decision.
PHRASES stated above/below We cannot accept this proposal for the reasons stated above.
state the obvious At the risk of stating the obvious, people who have not paid cannot be admitted.
unless otherwise stated/unless stated otherwise All the photographs in this book, unless otherwise stated, date from the 1950s.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

state

a bad state (also a poor/sorry state)
The report commented on the poor state of the roads.
a terrible state
His apartment was in a terrible state.
a healthy state (=a good state)
Student numbers at the college are in a healthy state.
sb’s mental/emotional state
Whenever Ben stops his medication, his mental state deteriorates.
sb’s physical state
Our emotions can have an effect on our physical state.
sth’s natural state
There's a plan to return large areas of farmland to their natural state.
sth’s present/current state
We can deduce how the planet evolved from its beginnings to its present state.
a constant/permanent/perpetual state of something
They lived in a constant state of fear.
an advanced state of something
The dead bird was in an advanced state of decay.
sb’s state of mind
What was his state of mind at the time of the attack?
sb’s state of health
The doctor said my general state of health was good.
sth’s state of repair/preservation
School buildings should be kept in a good state of repair.
a state of shock/confusion/panic etc
Howard, still in a state of shock, stared at Newman.
a state of collapse (=the state of being very ill or weak)
The economy was in a state of collapse.
a state of war
Syria was still in a state of war with Israel.
the present/current state of knowledge
That is the best advice we can offer, given our current state of knowledge about the disease.
an independent state (also a sovereign state formal)
Croatia became an independent state in 1991.
a democratic state
They wanted to transform the country into a modern democratic state.
a totalitarian state (=where there is no democracy)
Politicians get away with this sort of behaviour only in totalitarian states.
a one-party state
Until recently, the country was a one-party state.
a communist/socialist state
The former communist states began opening up their markets to foreign investment.
a fascist state
Freedom of speech is not tolerated in a fascist state.
a police state (=where the government strictly controls what people can say or do)
Too many laws bring us frighteningly close to the creation of a police state.
a member state (=a country that belongs to an organization of countries)
The statement said that NATO would counter any attack against a member state.

[TahlilGaran] Collocations Dictionary

state
̈ɪsteɪt
See: lie in state

[TahlilGaran] English Idioms Dictionary


TahlilGaran Online Dictionary ver 13.0
All rights reserved, Copyright © ALi R. Motamed 2001-2019.

TahlilGaran : دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی state) | علیرضا معتمد , دیکشنری تحلیلگران , وب اپلیکیشن , تحلیلگران , دیکشنری , آنلاین , آیفون , IOS , آموزش مجازی 4.41 : 2113
4.41دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی state)
دیکشنری تحلیلگران (وب اپلیکیشن، ویژه کاربران آیفون، IOS) | دیکشنری آنلاین تحلیلگران (معنی state) | موسس و مدیر مسئول :