خودآموز تاچ استون - سطح 2خودآموز تاچ استون - سطح 2 (خلاصه درسها)
درس اول:
Making friends
زمان حال ساده :

در زبان انگلیسی برای بیان حقایق و یا امور روزمره و روتین از زمان حال ساده استفاده می شود. مثلا جمله (من انگلیسی می خوانم.) به معنی خواندن زبان انگلیسی بصورت روزمره و تکراری می باشد و یا جمله (در فصل تابستان زمین گرم می شود.) به مفهوم بیان حقایق در خصوص فصلها است.

ساختار جملات زمان حال ساده بصورت زیر می باشد:

(مفعول یا سایر ترکیبهای مکمل ) + فعل + فاعل

به مثال زیر توجه نمایید :

I Speak English.
You Speak English.

I , You فاعل جملات و Speak فعل و English مفعول می باشد.

ترکیبهای سوالی زمان حال ساده :

جهت بیان جملات پرسشی در زمان حال ساده کافیست از فعل کمکی Do و Does (برای سوم شخص مفرد) در ابتدای جمله استفاده نماییم.

توجه نمایید که با اضافه نمودن Does به جملات سوم شخص مفرد ، s ( ویا es در برخی حالتها ) از انتهای فعل اصلی حذف می گردد. مثال :

I speak English.
Do I speak English?
He speaks English.
Does he speak English?
ترکیبهای منفی زمان حال ساده :

در پاسخ کوتاه به جملات پرسشی زمان حال ساده می توان از ترکیبهای زیر استفاده نمود:

Do you speak English?
Yes, I do.
Does she speak English?
Yes, she does.

Do you speak English?
No, I do not.
Does she speak English?
No, she does not.

توجه داشته باشید که بجای do not می توان از مخفف آن don't و بجای does not از مخفف آن doesn't استفاده نمود:

Do you speak English?
No, I don't.

Does she speak English?
No, she doesn't.
ترکیبهای فعل be در زمان حال ساده :

فعل be (به معنی بودن) یکی از پرکاربردترین افعال در زبان انگیسی می باشد. در این درس حالتهای مختلف این فعل را بصورت am/is/are ملاحظه می نمایید:

I am a teacher.
You are students.
He is Ali.
She is Mary.
It is a robat.
We are in different classes.
They are in the same class.

توجه : جهت بیان جملات پرسشی با فعل be در زمان حال ساده کافیست جای فعل be و فاعل را با هم عوض نماییم.

(در این حالت معمولا I به you و you به I/we تبدیل می شود.) مثال :

Are you a teacher?
Are we students?
Is he Ali?

توجه : برای ساختن جملات منفی با فعل be در زمان حال ساده کافیست واژه not را به فعل be اضافه نماییم. مثال:

I am not a teacher.
You are not students.
He is not Ali.

توجه : در پاسخ کوتاه به جملات پرسشی با فعل be در زمان حال ساده می توان از ترکیبهای زیر استفاده نمود:

Are you Ali?
Yes, I am.
No, I am not.

Are we in the same class?
Yes, We are.
No, We are not.

توجه داشته باشید که همواره بجای افعال (be (am/is/are می توان از مخفف آن استفاده نمود:

Are you Ali?
No, I’m not
کاربرد too و either :

از ترکیب too جهت جلوگیری از تکرار جملات مثبت و از ترکیب either جهت جلوگیری از تکرار جملات منفی به معنی (همینطور) بصورت زیر استفاده می گردد:

too + فعل کمکی + فاعل ، جمله پایه مثبت
either + فعل کمکی منفی + فاعل ، جمله پایه منفی

I am allergic to cats.
► I am too.

I am not an animal lover.
► I’m not either.