خودآموز تاچ استون - سطح 2فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز تاچ استون - سطح 2
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Making friends
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Interests
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Health
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Celebrations
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  Growing up
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Around town
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Going away
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  At home
مرور درسآزمون
درس نهم:
  Things happen
مرور درسآزمون
درس دهم:
  Communication
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  Appearances
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  Looking ahead
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگرانبرنامه ریزی جهت مطالعهبرنامه ریزی نحوه مطالعه درسهای این دوره آموزشیکتابخانه مجازیمشاهده فایلهای ویدیویی کتاب اصلی این دوره آموزشیبازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشی