فهرست درسهای خودآموز تاچ استون - سطح 2

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :


درس اول:
  - Making friends [مشاهده خلاصه درس]


درس دوم:
  - Interests [مشاهده خلاصه درس]


درس سوم:
  - Health [مشاهده خلاصه درس]


درس چهارم:
  - Celebrations [مشاهده خلاصه درس]


درس پنجم:
  - Growing up [مشاهده خلاصه درس]


درس ششم:
  - Around town [مشاهده خلاصه درس]


درس هفتم:
  - Going away [مشاهده خلاصه درس]


درس هشتم:
  - At home [مشاهده خلاصه درس]


درس نهم:
  - Things happen [مشاهده خلاصه درس]


درس دهم:
  - Communication [مشاهده خلاصه درس]


درس یازدهم:
  - Appearances [مشاهده خلاصه درس]


درس دوازدهم:
  - Looking ahead [مشاهده خلاصه درس]


بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعهفیلمهای آموزشی کتاب اصلی