فهرست درسهای خودآموز تاچ استون - سطح 2

لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه خلاصه درس انتخاب نمایید :

درس اول:
   Making friends
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوم:
   Interests
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس سوم:
   Health
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس چهارم:
   Celebrations
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس پنجم:
   Growing up
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس ششم:
   Around town
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هفتم:
   Going away
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس هشتم:
   At home
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس نهم:
   Things happen
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دهم:
   Communication
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس یازدهم:
   Appearances
   [ مشاهده خلاصه درس ]

درس دوازدهم:
   Looking ahead
   [ مشاهده خلاصه درس ]

بازگشت به فهرست دوره هابرنامه ریزی جهت مطالعهفیلمهای آموزشی کتاب اصلی