خودآموز تاچ استون - سطح 2خودآموز تاچ استون - سطح 2 (خلاصه درسها)
درس دوازدهم:
Looking ahead
کاربرد will, shall :

از will می توان برای قول دادن انجام کار یا بیان بیشنهاد در زمان حال استفاده نمود. مثال:

We will send you a postcard.
ما قول می دهیم که برای شما یک کارت پستال ارسال کنیم

I’ll open the door for you.
چطور است که درب را برایتان باز نمایم؟

توجه: shall نیز مانند will برای قول دادن انجام کار یا بیان پیشنهاد در جملات پرسشی اول شخص مفرد و جمع (I و we) بکار می رود. مثال:

Shall I lend you some money?
چطور است که مقداری پول به شما قرض دهم؟
کاربرد going to در آینده ساده :

از ترکیبات going to می توان جهت بیان تصمیم انجام فعل در زمان آینده ساده استفاده نمود. مثال:

I am going to lose weight.
قصد دارم تا وزن کم کن

He is going to learn Japanese.
او قصد دارد تا زبان ژاپنی بیاموزد

به ترکیبهای سوالی و منفی زیر توجه نمایید:

Are you going to join a gym?
No, I’m not.
Yes, I am.

توجه: از going to می توان برای پیش بینی آینده بر اساس وقایع جاری نیز استفاده نمود. مثال:

I’m going to start work.
نزدیک است که کار را شروع کنم

It is going to fall.
نزدیک است که بیفتد
کاربرد حال استمراری در آینده ساده :

از جملات حال استمراری می توان جهت برنامه ریزی انجام فعل در زمان آینده ساده استفاده نمود. مثال:

I am working tomorrow.
You are taking a day off next week.
He is leaving tonight.
We are meeting him for lunch.
They are going home after the lesson.


Are you going home after the lesson?
No, I’m not.
مرور جملات پرسشی با WH :

همانطور که در درسهای گذشته دیدیم، کلمات پرسشی با WH جهت پرسیدن اطلاعات بیشتر در خصوص جمله بکار می روند. عمده ترین کلمات پرسشی عبارتند از:

Who به معنی چه کسی :

Who is your boss?

When به معنی چه وقت :

When do you go out?

What به معنی چه چیز یا چه کس :

What’s your name?

Why به معنی چرا :

Why are we waiting?

Where به معنی کجا :

Where does he live?

توجه: اگر کلمات پرسشی با WH در حالت فاعل قرار گیرند، کافیست جای فاعل را با آن عوض کرده و جمله را در حالت پرسشی ادا نماییم. مثال:

Julie lives here.
► Who lives here?

توجه: اگر کلمات پرسشی با WH در حالت غیر فاعل قرار گیرند، کافیست جای فعل و فاعل را با هم عوض کرده و جمله را در حالت پرسشی ادا نماییم. مثال:

I go out with my friend.
► Who do you go out with?

She goes out on the weekends.
► When does she go out?