خودآموز تاچ استون - سطح 2خودآموز تاچ استون - سطح 2 (خلاصه درسها)
درس دوم:
Interests
کاربرد can در بیان توانستن و امکان داشتن :

can به معنی (امکان داشتن و توانستن) در جملات بکار می رود. مثال :

I can speak English.
من می توانم انگلیسی صحبت کنم

We can run fast.
ما می توانیم سریع بدویم

در این ساختار can فعل کمکی می باشد. بنابراین برای ساختن جمله منفی باید not را به آن اضافه نماییم و یا برای جملات پرسشی می بایست can را به ابتدای جمله بیاوریم.

توجه داشته باشید که can't حالت مخفف can not می باشد.مثال :

I can't speak Russian.

Can we skate?
No, you can’t.

توجه : can به مفهوم (اجازه داشتن) نیز در جملات بکار می رود و در درسهای آتی با آن بیشتر آشنا خواهیم شد.


could حالت گذشته can بوده و برای بیان توانستن در زمان گذشته بکار می رود. مثال:

I could swim.
We couldn’t swim.
Could he swim?

همچنین could برای بیان امکان داشتن در زمان حال ساده نیز بکار می رود. مثال:

We could go to the cinema tonight.
We could play tennis.
کاربرد مصدر :

مصدر یا Infinitive همانند مصدر در زبان فارسی حالت اولیه و بدون زمان برای افعال می باشد. از آنجاییکه مصدر شامل صورت اولیه فعل + to می باشد، گاهی آنرا مصدر با to یا Infinitive with to می گویند.

در مثال زیر to go مصدر می باشد:

I want you to go with him.
از تو، رفتن با او را می خواهم = از تو می خواهم که با او بروی

بطور کلی مصدر به تنهایی در جملات بکار نمی رود مگر بعد از بعضی افعال خاص (مانند want در مثال قبل) پرکاربرد ترین افعالی که بعد از آن فعل دوم معمولا بصورت مصدر (با to) بکار برده می شود، عبارتند از:

want, like, agree, be sure, choose, decide, expect, hope, learn, need, plan, seem, wish, would like

توجه : در ترکیبات منفی مصدر، not قبل از to نوشته می شود. مثال:

I want you not to go there.
از تو نرفتن آنجا را می خواهم = از تو می خواهم که آنجا نروی
کاربرد اسم مصدر :

اسم مصدر یا Gerund با افزودن ing به انتهای فعل ساخته می شود. مانند painting (به معنی نقاشی) اسم مصدر بصورت اسم در جملات انگلیسی بکار می رود. مثال:

She enjoys painting.
او نقاشی کردن را دوست دارد

I’ve finished cooking.
من آشپزی کردن را به اتمام رسانده ام

توجه : پس از افعال زیر معمولا اسم مصدر بکار می رود:

enjoy, feel, mind, practice, quit, suggest, would you mind, can’t help, can’t stand, to be used to

مثال:

I enjoy watching TV.

توجه : پس از حروف اضافه، فعل بصورت اسم مصدر بکار می رود. مثال:

Thanks for asking.
ضمایر مفعولی :

ضمیر مفعولی، کلمه ای است که بجای مفعول می نشیند تا از تکرار آن در جمله جلوگیری نماید. ضمایر مفعولی عبارتند از:

me - you - him - her - it
us - you - them

مثال:

She likes him.
He speaks to her in French.
She watches it in the evening.