خودآموز تاچ استون - سطح 2خودآموز تاچ استون - سطح 2 (خلاصه درسها)
درس چهارم:
Celebrations
مفعول غیر مستقیم در جملات انگلیسی :

اگر جمله دارای دو مفعول باشد، مفعول شیء را بصورت مفعول مستقیم (چه چیزی را؟ / به چه چیزی؟) و مفعول شخص را بصورت مفعول غیر مستقیم (چه کسی را؟/ به چه کسی؟) بیان می کنیم.

توجه : در جملات دو مفعولی معمولا ابتدا مفعول غیر مستقیم و بدنبال آن مفعول مستقیم در جملات ذکر می گردد. مثال :

I am going to buy my mother something special.
I am going to buy her something special.

Let’s send Mom and Dad some flowers.
Let’s send them some flowers.

توجه : ممکن است در جملات ابتدا مفعول مستقیم و بدنبال آن مفعول غیر مستقیم ذکر گردد. در اینصورت از to و for ماقبل مفعول غیر مستقیم استفاده می کنیم. مانند :

I give him a pen.
► I give a pen to him.

I bought him a pen.
► I bought a pen for him.
کاربرد going to در آینده ساده :

از ترکیبات going to می توان جهت بیان تصمیم انجام فعل در زمان آینده ساده استفاده نمود. مثال:

I am going to lose weight.
قصد دارم تا وزن کم کنم

He is going to learn Japanese.
او قصد دارد تا زبان ژاپنی بیاموزد

به ترکیبهای سوالی و منفی زیر توجه نمایید:

Are you going to join a gym?
No, I’m not.
Yes, I am.

توجه: از going to می توان برای پیش بینی آینده بر اساس وقایع جاری نیز استفاده نمود. مثال:

I’m going to start work.
It is going to fall.
کاربرد حال استمراری در آینده ساده :

از جملات حال استمراری می توان جهت برنامه ریزی انجام فعل در زمان آینده ساده استفاده نمود. مثال:

I am working tomorrow.
You are taking a day off next week.
He is leaving tonight.
We are meeting him for lunch.
They are going home after the lesson.
Are you going home after the lesson?